Jesteś tutaj: Strona główna
ARCHIWUM STRONY: Stan treści i plików z dnia: 2019-10-30 09:14:36

Ochrona danych osobowych

ZGODNIE Z ART. 13 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. (DZ. URZ. UE L 119 Z 04.05.2016) INFORMUJĘ, IŻ:

  1. Administratorem danych osobowych klientów, petentów, osób bezrobotnych jest Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze.
  2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Annę Kwiecień. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – wrja@praca.gov.pl.
  3. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
  4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
  6. Podmiot przetwarzania danych ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
  7. Podmiot przetwarzania danych ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli jego zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
  8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) jest obligatoryjne.
  9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Liczba wyświetleń: 647
Rejestr zmian
Autor:
Opublikował(a): Paweł Żebrowski (2018-06-11 09:25:59)
Zredagował(a): Edyta Matysiewicz-Biegun (2018-12-18 10:27:16)