Jesteś tutaj: Strona główna » Konkurs na stanowisko: Doradca zawodowy/ Doradca zawodowy-stażysta - nabór zakończony

Konkurs na stanowisko: Doradca zawodowy/ Doradca zawodowy-stażysta - nabór zakończony

Jawor, 22.01.2018 r.

 

 

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAWORZE

UL. STRZEGOMSKA 7, 59-400 JAWOR

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Nazwa stanowiska pracy: Doradca zawodowy/    Doradca zawodowy – stażysta

w Centrum Aktywizacji Zawodowej

 

Liczba miejsc pracy : 1 etat

Nr ewidencyjny konkursu: KO/CAZ.1112.01

Miejsce zatrudnienia: Jawor, ul. Strzegomska 7 (siedziba PUP w Jaworze)

Miejsce wykonywania pracy: Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

-        sporządzanie okresowych informacji i analiz z działalności na stanowisku.

-        udzielanie pomocy w formie indywidualnych i grupowych porad zawodowych oraz wsparcia w procesie podejmowania decyzji w zakresie wyboru miejsca pracy, kierunku kształcenia lub szkolenia osobom bezrobotnym i poszukującym pracy.

-        określanie predyspozycji psychofizycznych wskazanych przy wyborze zawodu
 i stanowisku pracy.

-        dostarczanie osobom bezrobotnym i poszukującym pracy niezbędnych informacji o zawodach, drogach uzyskania kwalifikacji zawodowych, potrzebach rynku pracy.

-        udzielanie pomocy pracodawcom w doborze kandydatów do pracy.

-        popularyzacja usług w zakresie doradztwa wśród klientów urzędu.

-        przygotowywanie skierowań na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,

-        inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy.

-        udzielanie pracodawcom pomocy:

         a) w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,

         b) we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i pracowników pzez udzielenie porad zawodowych.

-        odnotowywanie i dokumentowanie działań własnych oraz klienta, wszystkich zmian dotyczących wcześniej ustalonych z klientem zasad wspólpracy, IPD, czy kolejno ustalanych profili pomocy klienta, w szczególności z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych i oprogramowania udostępnionego przez ministra,

-        dobór kandydatów do ofert pracy, bądź innych form wsparcia zgodnie z wymaganiami określonymi przez pracodawcę i obowiązujące przepisy prawa.

 

Wymagania niezbędne (konieczne):

-          wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: doradztwo zawodowe, psychologia, pedagogika bądź socjologia lub inne wyższe i studia podyplomowe z zakresu poradnictwa zawodowego,

-          minimum rok stażu pracy w zakresie poradnictwa zawodowego w pzypadku stanowiska - doradca zawodowy.

-          mile widziany staż pracy i/lub staż o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 34 ustawy z dnia 20 kwietnia 2014 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) minimum  2 miesiące w publicznych slużbach zatrudnienia w przypadku stanowiska doradca zawodowy -  stażysta.

-          obywatelstwo polskie lub znajomość języka polskiego wystarczająca do wykonywania zadań,

-          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

-          stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

-          nieposzlakowana opinia,

-          niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

-          znajomość środowiska Windows, pakietu MS Office,

-          znajomość przepisów prawa: ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) oraz standardów prowadzenia usług rynku pracy (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy – Dz. U. z 2014 r. poz. 667),

-          posiadane umiejętności: współpracy w zespole, skutecznej komunikacji, samodzielnego planowania i organizacji pracy własnej,

-          inne: podstawowa znajomość zagadnień związanych z poradnictwem zawodowym dla dorosłych. 

 

Wymagania dodatkowe (pożądane):

-          odpowiedzialność za rezultaty pracy i skutki podejmowanych działań,

-          otwartość na problemy innych, koncentracja i podzielność uwagi,

-          odporność na stres, stabilność emocjonalna,

-          zdolność logicznego myślenia,

-          komunikatywność,

-          gotowość do podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia i samokształcenie,

-          zdolność do wystąpień publicznych.

 

Warunki pracy:

-          wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

-          rodzaj pracy; umysłowa, wymaga obsługi komputera i urządzeń biurowych, kontakt bezpośredni  i telefoniczny z klientami zewnętrznymi.

-          oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym,

-          konieczność poruszania się po terenie Urzędu, pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze usytuowane są na parterze, I piętrze oraz II piętrze; w budynku brak windy.

 

Wymagane dokumenty:

-          list motywacyjny,

-          Życiorys zawodowy  /CV/ wraz z aktualną fotografią,

-          kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

-          kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń,

-          kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

-          oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopię dokumentu poświadczającego posiadane obywatelstwo; dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw o których mowa wyżej winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,

-          dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego w przypadku kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego: certyfikat znajomości języka polskiego poświadczonym zdanym egzaminem z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim, świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie  oświaty, świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości,  

-          oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-          oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

-          oświadczenie kandydata o nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Ofertyw zamkniętych kopertach  z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym nadawcy oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko urzędnicze w PUP w Jaworze  - doradca zawodowy/ doradca zawodowy - stażysta“ należy składać osobiście lub przesłać listem poleconym na adres:

 

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze

59 – 400 Jawor, ul. Strzegomska 7

(Sekretariat, I piętro, pok.15)

 

 

w terminie do 5 lutego 2018 roku.

 

W pierwszej kolejności brane pod uwagę będą dokumenty osób spełniających wymagania na stanowisko doradcy zawodowego.

 

Dyrektor PUP może w każdym czasie przerwać albo odwołać nabór na wolne stanowisko urzędnicze bez podania przyczyn.

 

W przypadku ofert przesłanych pocztą, za datę złożenia przyjmuje się datę doręczenia przesyłki do Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze. Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną zaproszeni na test lub rozmowę kwalifikacyjną.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PUP w Jaworze w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia był wyższy niż 6%.

 

Dział Organizacyjno-Administracyjny PUP w Jaworze, będzie informował telefonicznie lub elektronicznie o kolejnych etapach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze.

Dokumenty kandydata wybranego w drodze naboru i zatrudnionego w PUP będą dołączone do jego akt osobowych.

 

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym  przez okres 14 dni od dnia upowszechnienia informacji  o wyniku naboru. W tym czasie kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem. Po upływie 14 dni  nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

 

 

        

                                                                                                                              Jarosław Simon

                                                                                                      p.o. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze                                                                                                                                                                 

  

Zgodnie z wymogami określonymi w art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1202 ze zm.) ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.pup-jawor.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w PUP w Jaworze, ul. Strzegomska 7.

 

 

KO/CAZ.1112.01                                                                                                                                 Jawor, 08.02.2018 r. r.

 

 

Lista osób spełniających wymogi formalne konkursu na stanowisko:

doradca zawodowy

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejscowość

 

1.

Małgorzata Ziętek

Mściwojów

 

 

 

Lista osób spełniających wymogi formalne konkursu na stanowisko:

doradca zawodowy - stażysta

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejscowość

 

1.

Dominika Aniołek

Jawor

 

2.

Martyna Laszczyk

Pomocne

 

 

Zgodnie z wymogami konkursu wstępna rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w pierwszej kolejności z osobami spełniającymi kryteria naboru na stanowisko doradca zawodowy. W przypadku braku zatrudnienia na stanowisku doradcy zawodowego zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z osobami spełniającymi warunki konkursu na stanowisko doradca zawodowy – stażysta.

 

 

 

Jawor, 26.02.2018 r.

 

Wyniki naboru

 na wolne stanowisko urzędnicze:

Doradca zawodowy / Doradca zawodowy – stażysta

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7, 59-400 Jawor

 

 

W wyniku przeprowadzonego naboru kandydatka - Pani Martyna Laszczyk (zam. Pomocne) uzyskała najwyższą liczbę punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Wykazała się odpowiednią wiedzą, umiejętnościami oraz wykształceniem pozwalającym na prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na stanowisku pracy: Doradca zawodowy – stażysta, na którym zostanie zatrudniona.

 

 

                                                                                                                              Jarosław Simon

                                                                                                      p.o. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze  

Liczba wyświetleń: 809
Rejestr zmian
Autor: Tomasz Gaździcki
Opublikował(a): Tomasz Gaździcki (2018-02-16 11:28:35)
Zredagował(a): Tomasz Gaździcki (2018-02-26 14:51:45)