Jesteś tutaj: Strona główna » Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/Pośrednik pracy-stażysta - nabór zakończony

Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/Pośrednik pracy-stażysta - nabór zakończony

Jawor, 20.03.2018 r.

 

 

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAWORZE

UL. STRZEGOMSKA 7, 59-400 JAWOR

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Nazwa stanowiska pracy:Pośrednik pracy/ Pośrednik pracy – stażysta w Centrum Aktywizacji Zawodowej

 

Liczba miejsc pracy: 1 etat

Nr ewidencyjny konkursu: KO/CAZ.1112.03.2018

Miejsce zatrudnienia: Jawor, ul. Strzegomska 7 (siedziba PUP w Jaworze)

Miejsce wykonywania pracy: Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Jaworze, ul. Strzegomska 7

 

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

-        Pozyskiwanie, przyjmowanie i upowszechnianie oraz aktualizowanie krajowych ofert pracy, w tym przez ich przesyłanie do Centralnej Bazy Ofert Pracy.

-        Utrzymanie kontaktu z pracodawcami, z którymi PUP już współpracuje oraz podejmowanie kontaktu z nowym pracodawcą krajowym.

-        Prowadzenie kart pracodawców i rejestru  pracodawców z obszaru działania PUP.

-        Promowanie usług urzędu pracy.

-        Organizowanie i prowadzenie dokumentacji giełd pracy i targów pracy.

-        Załatwianie spraw w zakresie zadań Urzędu Pracy dotyczących podejmowania pracy przez cudzoziemców.

-        Przyjmowanie wniosków o wydanie informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, obejmującą obywateli polskich i cudzoziemców określonych w art. 87 est.1 pkt1-11 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. 2017,poz.1065 z późn.zm.) uwzględnieniem pierwszeństwa dostępu do rynku pracy dla obywateli polskich oraz cudzoziemców i przygotowywanie odpowiedzi na wniosek.

-        Sporządzanie Rankingu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych.

-        Sporządzanie okresowych informacji statystycznych i analiz z działalności na stanowisku.

-        Współdziałanie z innymi powiatowymi urzędami pracy w zakresie wymiany informacji 
o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania.

-        Współdziałanie z innymi instytucjami, w tym ze Strażą Graniczną.

-        Obsługa „Zielonej Linii”.

-        Obsługa strony internetowej urzędu w zakresie powierzonych zadań.

 

Wymagania niezbędne (konieczne):

-          wykształcenie min. średnie w trakcie studiów o kierunku administarcja publiczna lub wyższe magisterskie o kierunku administarcja publiczna,

-          minimum 1 rok stażu pracy w zakresie tzw. zewnętrznego pośrednictwa pracy (związanego z obsługą pracodawców) w Publicznych Służbach Zatrudnienia w przypadku stanowiska – pośrednik pracy,

-          staż pracy i/lub staż o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 34 ustawy z dnia 20 kwietnia 2014 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) minimum  1 rok w Publicznych Slużbach Zatrudnienia w przypadku stanowiska – pośrednik pracy –stażysta,

-          potwierdzona dokumentem znajomość procedur wydawania zezwoleń na pracę sezonową oraz procedur rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy przez cudzoziemców,

-          obywatelstwo polskie lub znajomość języka polskiego wystarczająca do wykonywania zadań,

-          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-          stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

-          nieposzlakowana opinia,

-          niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

-          znajomość środowiska Windows, pakietu MS Office,

-          znajomość przepisów prawa: ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) oraz standardów prowadzenia usług rynku pracy (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy – Dz. U. z 2014 r. poz. 667),

-          znajomość ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j.Dz.U. 2017, poz. 2206, z późn. zm.)

-          posiadane umiejętności: współpracy w zespole, skutecznej komunikacji, samodzielnego planowania i organizacji pracy własnej,

-          inne: posiadanie umiejętności analitycznych. 

 

Wymagania dodatkowe (pożądane):

-          odpowiedzialność za rezultaty pracy i skutki podejmowanych działań,

-          otwartość na problemy innych, koncentracja i podzielność uwagi,

-          odporność na stres, stabilność emocjonalna,

-          zdolność logicznego myślenia,

-          komunikatywność,

-          gotowość do podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia i samokształcenie,

-          zdolność do wystąpień publicznych.

 

Warunki pracy:

-          wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

-          rodzaj pracy; umysłowa, wymaga obsługi komputera i urządzeń biurowych, kontakt bezpośredni  i telefoniczny z klientami zewnętrznymi.

-          oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym,

-          konieczność poruszania się po terenie Urzędu, pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze usytuowane są na parterze, I piętrze oraz II Piętrze; w budynku brak windy.

 

Wymagane dokumenty:

-          list motywacyjny,

-          Życiorys zawodowy  /CV/ wraz z aktualną fotografią,

-          kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

-          kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń,

-          kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

-          oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopię dokumentu poświadczającego posiadane obywatelstwo; dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw o których mowa wyżej winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,

-          dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego w przypadku kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego: certyfikat znajomości języka polskiego poświadczonym zdanym egzaminem z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim, świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie  oświaty, świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości,  

-          oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-          oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

-          oświadczenie kandydata o nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

 

Ofertyw zamkniętych kopertach  z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym nadawcy oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko urzędnicze w PUP w Jaworze  - pośrednik pracy/ pośrednik pracy- stażysta“ należy składać osobiście lub przesłać listem poleconym na adres:

 

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze

59 – 400 Jawor, ul. Strzegomska 7

(Sekretariat, I piętro, pok.15)

 

 

w terminie do 03 kwietnia 2018 roku.

 

W pierwszej kolejności brane pod uwagę będą dokumenty osób spełniających wymagania na stanowisko pośrednika pracy, które jednocześnie potwierdzą stosownym  dokumentem wykonywanie zadań z zakresu tzw. zewnętrznego pośrednictwa pracy oraz znajomość procedur wydawania zezwoleń na pracę sezonową oraz procedur rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy przez cudzoziemców,.

 

Dyrektor PUP może w każdym czasie przerwać albo odwołać nabór na wolne stanowisko urzędnicze bez podania przyczyn.

 

W przypadku ofert przesłanych pocztą, za datę złożenia przyjmuje się datę doręczenia przesyłki do Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze. Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną zaproszeni na test lub rozmowę kwalifikacyjną.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PUP w Jaworze w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia był wyższy niż 6%.

 

Dział Organizacyjno-Administracyjny PUP w Jaworze, będzie informował telefonicznie  lub elektronicznie o kolejnych etapach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte 
w ogłoszeniu o naborze.

Dokumenty kandydata wybranego w drodze naboru i zatrudnionego w PUP będą dołączone do jego akt osobowych.

 

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym  przez okres 14 dni od dnia upowszechnienia informacji  o wyniku naboru. W tym czasie kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem. Po upływie 14 dni  nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

 

 

                                                                                                          Jarosław Simon

                                                                                           p.o. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze  

 

Zgodnie z wymogami określonymi w art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1202 ze zm.) ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.pup-jawor.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w PUP w Jaworze,  ul. Strzegomska 7.

 

 

 

KO/CAZ.1112.03.2018                                                                                                                Jawor, 05.04.2018 r.

 

Lista osób spełniających wymogi formalne konkursu na stanowisko:

Pośrednik pracy/ Pośrednik pracy-stażysta

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejscowość

1.

Wojciech Białczyk

Bolkowice

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie.

 

Jawor, 12.04.2018 r.

 

 Wyniki naboru

 na wolne stanowisko urzędnicze:

Pośrednik pracy/ Pośrednik pracy - stażysta

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7, 59-400 Jawor

 

Informujemy, że w toku prowadzonego naboru kandydat – Pan Wojciech Białczyk (zam. Bolkowice) – pozytywie przeszedł rozmowę kwalifikacyjną. Wykazał się odpowiednią wiedzą, umiejętnościami oraz wykształceniem pozwalającym na prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na stanowisku pracy: Pośrednik pracy - stażysta, na którym zostanie zatrudniony.

 

Liczba wyświetleń: 546
Rejestr zmian
Autor: Tomasz Gaździcki
Opublikował(a): Tomasz Gaździcki (2018-03-20 10:39:44)
Zredagował(a): Tomasz Gaździcki (2018-07-09 14:00:00)