Jesteś tutaj: Strona główna » Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/ Pośrednik pracy-stażysta - nabór zakończony

Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/ Pośrednik pracy-stażysta - nabór zakończony

 

           Jawor, 06.07.2018 r.

 

 

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAWORZE

UL. STRZEGOMSKA 7, 59-400 JAWOR

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Nazwa stanowiska pracy:Pośrednik pracy/ Pośrednik pracy – stażysta w Centrum Aktywizacji Zawodowej

 

Liczba miejsc pracy: 1 etat

Nr ewidencyjny konkursu: KO/CAZ.1112.07.2018

Miejsce zatrudnienia: Jawor, ul. Strzegomska 7 (siedziba PUP w Jaworze)

Miejsce wykonywania pracy: Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Jaworze, ul. Strzegomska 7

 

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

-        Promowanie usługi pośrednictwa pracy i instrumentów: dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy, grant na utworzenie stanowiska pracy formie telepracy oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy.

-        Udzielanie informacji o zasadach korzystania przez pracodawców z instrumentu rynku pracy – dofinansowania wyposażenia miejsc pracy, grantu na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy oraz pożyczek na utworzenie stanowiska pracy.

-        Organizowanie, realizacja, dokumentowanie i monitoring dofinansowania wyposażenia miejsca pracy, grantu na utworzenie stanowiska pracy formie telepracy, pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa.

-        Promowanie usług urzędu pracy.

-        Prowadzenie rekrutacji na miejsca pracy w ramach utworzenia lub doposażenia stanowiska pracy.

-        Monitorowanie zawartych przez Dyrektora PUP działającego w imieniu Starosty umów do czasu ich zakończenia w zakresie realizacji postanowień w nich zawartych.

-        Współdziałanie z pośrednikami pracy w zakresie konieczności zorganizowania giełdy pracy w ramach reazlizacji umowy o doposażenie/ wyposażenie stanowiska pracy.

-        Opiniowanie wniosków o udzielenie pożyczki na utworzenie stanowiska pracy, w tym w formie telepracy, dla bezrobotnego skierowanego przez PUP w Jaworze pod względem możliwości urzędu w zakresie skierowania bezrobotnych posiadających kwalifikacje niezbędne do wykonywania pracy na planowanym do utworzenia stanowisku pracy.

-        Kierowanie bezrobotnych na utworzone stanowiska pracy w ramach pożyczki.

-        Monitorowanie, we współpracy z pośrednikami finansowymi, zatrudnienia przez wymagany okres, bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze u pożyczkobiorców, na utworzonych stanowiskach pracy.

-        Wykonywanie zadań związanych z międzynarodowym pośrednictwem pracy EURES, w tym:

a)      Bieżące sprawdzanie w systemie SYRIUSZ napływu ofert pracy EURES z WUP do obsługi przez PUP – uruchamianie importu ofert EURES do Syriusza z WUP-Viator.

b)      Upowszechnianie i aktualizowanie ofert w ramach EURES.

c)       Informowanie pracodawców z kraju o możliwościach zatrudniania cudzoziemców z państw UE/EOG.

d)      Promocja usług EURES, w tym rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i promocyjnych EURES będących w dyspozycji PUP.

e)      Monitorowanie i aktualizacja informacji nt. EURES zamieszczonych na stronie internetowej PUP i tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

f)       Prowadzenie sprawozdawczości dot. EURES.

-        Prowadzenie rekrutacji pod oferty pracy złożone w ramach wniosków o wydanie informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, obejmującą obywateli polskich i cudzoziemców określonych w art. 87 est.1 pkt1-11 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. 2017,poz.1065 z późn.zm.) uwzględnieniem pierwszeństwa dostępu do rynku pracy dla obywateli polskich oraz cudzoziemców i przygotowywanie odpowiedzi na wniosek.

-        Przygotowanie dokumentacji do finansowego rozliczenia i oceny powierzonych form wsparcia.

-        Sporządzanie okresowych informacji statystycznych i analiz z działalności na stanowisku.

-        Sprawowanie kontroli nad poziomem środków angażowanych na organizację powierzonych form wsparcia.

-        Aktualizowanie informacji na stronie internetowej urzędu z zakresu tematyki powierzonych form wsparcia.

-        Współpraca z pośrednikami pracy, doradcą zawodowym, specjalistami ds. rozwoju zawodowego i pozostałymi pracownikami urzędu.

 

Wymagania niezbędne (konieczne):

-          wykształcenie min. średnie w trakcie studiów o kierunku administarcja publiczna/ wyższe magisterskie o kierunku administarcja publiczna lub pokrewnym

-          minimum 1 rok stażu pracy w zakresie pośrednictwa pracy w Publicznych Służbach Zatrudnienia w przypadku stanowiska – pośrednik pracy,

-          staż pracy i/lub staż o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 34 ustawy z dnia 20 kwietnia 2014 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149) minimum 6 miesięcy w Publicznych Slużbach Zatrudnienia w przypadku stanowiska – pośrednik pracy –stażysta,

-          obywatelstwo polskie lub znajomość języka polskiego wystarczająca do wykonywania zadań,

-          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-          stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

-          nieposzlakowana opinia,

-          niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

-          znajomość środowiska Windows, pakietu MS Office,

-          znajomość przepisów prawa: Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149), standardów prowadzenia usług rynku pracy (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy – Dz. U. z 2014 r. poz. 667), a także Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (DzU.2017, poz.1380)

-          mile widziana znajomośćobowiązujących przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Postępowania Cywilnego, przepisów dotyczących udzielania pomocy de minimis.

-          posiadanie umiejętności: współpracy w zespole, skutecznej komunikacji, samodzielnego planowania i organizacji pracy własnej, redagowania pism.

-          inne: posiadanie umiejętności analitycznych i zdolności do prawidłowego formułowania wypowiedzi. 

 

Wymagania dodatkowe (pożądane):

-          odpowiedzialność za rezultaty pracy i skutki podejmowanych działań,

-          otwartość na problemy innych, koncentracja i podzielność uwagi,

-          odporność na stres, stabilność emocjonalna,

-          zdolność logicznego myślenia,

-          komunikatywność,

-          gotowość do podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia i samokształcenie,

-          zdolność do wystąpień publicznych.

 

Warunki pracy:

-          wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

-          rodzaj pracy; umysłowa, wymaga obsługi komputera i urządzeń biurowych, kontakt bezpośredni i telefoniczny z klientami zewnętrznymi.

-          oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym,

-          konieczność poruszania się po terenie Urzędu, pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze usytuowane są na parterze, I piętrze oraz II Piętrze; w budynku brak windy.

 

Wymagane dokumenty:

-          list motywacyjny,

-          Życiorys zawodowy  /CV/ wraz z aktualną fotografią,

-          kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

-          kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń,

-          kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

-          oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopię dokumentu poświadczającego posiadane obywatelstwo; dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw o których mowa wyżej winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,

-          dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego w przypadku kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego: certyfikat znajomości języka polskiego poświadczonym zdanym egzaminem z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim, świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie  oświaty, świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości,  

-          oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-          oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

-          oświadczenie kandydata o nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Oferty w zamkniętych kopertach  z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym nadawcy oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko urzędnicze w PUP w Jaworze  - pośrednik pracy/ pośrednik pracy- stażysta“ należy składać osobiście lub przesłać listem poleconym na adres:

 

      Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze

59 – 400 Jawor, ul. Strzegomska 7

(Sekretariat, I piętro, pok.15)

 

w terminie do 23 lipiec 2018 roku.

 

W pierwszej kolejności brane pod uwagę będą dokumenty osób spełniających wymagania na stanowisko pośrednik pracy.

 

Dyrektor PUP może w każdym czasie przerwać albo odwołać nabór na wolne stanowisko urzędnicze bez podania przyczyn.

 

W przypadku ofert przesłanych pocztą, za datę złożenia przyjmuje się datę doręczenia przesyłki do Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze. Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną zaproszeni na test lub rozmowę kwalifikacyjną.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PUP w Jaworze w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia był wyższy niż 6%.

 

Dział Organizacyjno-Administracyjny PUP w Jaworze, będzie informował telefonicznie  lub elektronicznie o kolejnych etapach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte
w ogłoszeniu o naborze.

Dokumenty kandydata wybranego w drodze naboru i zatrudnionego w PUP będą dołączone do jego akt osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.       (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016), Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7, 59-400 Jawor informuje, iż jest:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: wrja@praca.gov.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji oraz przez 14 dni od dnia upowszechnienia informacji  o wyniku naboru. W tym czasie będzie Pani/Pan mogła/mógł odbrać swoje dokumenty za pokwitowaniem. Po upływie 14 dni  nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli  Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
  7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa.

 

                                                          Jarosław Simon

                                Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze                                                                                                                                                                 

 

Zgodnie z wymogami określonymi w art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1202 ze zm.) ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.pup-jawor.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w PUP w Jaworze,  ul. Strzegomska 7.

 

 

KO/CAZ.1112.07.2018                                                                                                          Jawor, 30.07.2018 r.

Lista osób spełniających wymogi formalne konkursu na stanowisko: Pośrednik pracy/ Pośrednik pracy-stażysta

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejscowość

1.

Rafał Sala

Jawor

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie.

 

Jawor, 03.08.2018 r.

 

Wyniki naboru

 na wolne stanowisko urzędnicze:

Pośrednik pracy/ Pośrednik pracy - stażysta

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7, 59-400 Jawor

 

Informujemy, że w toku prowadzonego naboru kandydat – Pan Rafał Sala (zam. Jawor) – pozytywie przeszedł rozmowę kwalifikacyjną. Wykazał się odpowiednią wiedzą, umiejętnościami oraz wykształceniem pozwalającym na prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na stanowisku pracy: Pośrednik pracy - stażysta, na którym zostanie zatrudniony.

 

Liczba wyświetleń: 481
Rejestr zmian
Autor: Tomasz Gaździcki
Opublikował(a): Tomasz Gaździcki (2018-07-09 13:20:25)
Zredagował(a): Tomasz Gaździcki (2018-08-06 11:41:08)