Jesteś tutaj: Strona główna » Konkurs na stanowisko: Referent w Dziale Finansowo-Księgowym - nabór zakończony

Konkurs na stanowisko: Referent w Dziale Finansowo-Księgowym - nabór zakończony

Jawor, 16.02.2018 r.

 

 

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAWORZE

UL. STRZEGOMSKA 7, 59-400 JAWOR

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Nazwa stanowiska pracy: REFERENT W DZIALE FINASOWO - KSIĘGOWYM

 

Liczba miejsc pracy : 1 etat

Nr ewidencyjny konkursu: KO/KF.1112.02.2018

Miejsce zatrudnienia: Jawor, ul. Strzegomska 7 (siedziba PUP w Jaworze)

Miejsce wykonywania pracy: Dział Finansowo-Księgowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

-          sporządzanie list płac, list nagród, ekwiwalentów i innych dla pracowników PUP,

-          rozliczanie umów zleceń i o dzieło,

-          prawidłowe i terminowe sporządzanie dokumentów płacowych i ZUS.

-          sporządzanie deklaracji i informacji podatkowych,

-          prowadzenie analitycznej dokumentacji płacowej dla poszczególnych pracowników,

-          dokonywanie przelewów z tytułu wypłaty wynagrodzeń dla pracowników,

-          prowadzenie ewidencji księgowej budżetu i ZFŚS

-          rozliczanie delegacji służbowych i ryczałtów na używanie własnych samochodów do celów służbowych.

-          sporządzanie dokumentów księgowych, ich dekretowanie i numerowanie oraz dokonywanie przelewów z budżetu i ZFŚS,

-          analiza i sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno – rachunkowym,

-          naliczanie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, składanie zapotrzebowania oraz sporządzanie informacji o wykorzystaniu środków przekazanych na opłacenie składek,

-          sprawdzanie prawidłowości kwot wypłaconych świadczeń wykazywanych na zaświadczeniach wystawianych do ZUS ( Rp – 7 ),

-          sporządzanie sprawozdań w zakresie odpowiadającym zajmowanemu stanowisku,

-          uzgadnianie ze stanowiskami merytorycznymi nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy,

-          prowadzenie windykacji nienależnie pobranych świadczeń i współpraca w tym zakresie z działem Ewidencji i Świadczeń,

 

 

Wymagania niezbędne (konieczne):

-          wykształcenie minimum średnie o specjalności ekonomia, finanse i rachunkowość lub jest w trakcie studiów o w/w specjalnościach,

-          staż pracy minimum 6 miesięcy w jednostce samorządu terytorialnego,

-          obywatelstwo polskie lub znajomość języka polskiego wystarczająca do wykonywania zadań,

-          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

-          stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

-          nieposzlakowana opinia,

-          niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

-          znajomość środowiska Windows, pakietu MS Office,

-          znajomość regulacji prawnych z zakresu ustaw o finansach publicznych, o rachunkowości, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o pracownikach samorządowych.

-          znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej,

-          posiadane umiejętności: współpracy w zespole, skutecznej komunikacji, samodzielnego planowania i organizacji pracy własnej.

 

Wymagania dodatkowe (pożądane):

-          odpowiedzialność za rezultaty pracy i skutki podejmowanych działań,

-          otwartość na problemy innych, koncentracja i podzielność uwagi,

-          odporność na stres, stabilność emocjonalna,

-          zdolność logicznego myślenia,

-          komunikatywność,

-          gotowość do podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia i samokształcenie.

 

Warunki pracy:

-          wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

-          rodzaj pracy; umysłowa, wymaga obsługi komputera i urządzeń biurowych, kontakt bezpośredni  i telefoniczny z klientami zewnętrznymi.

-          oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym,

-          konieczność poruszania się po terenie Urzędu, pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze usytuowane są na parterze, I piętrze oraz II piętrze; w budynku brak windy.

 

Wymagane dokumenty:

-          list motywacyjny,

-          Życiorys zawodowy  /CV/ wraz z aktualną fotografią,

-          kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

-          kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń,

-          kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

-          oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopię dokumentu poświadczającego posiadane obywatelstwo; dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw o których mowa wyżej winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,

-          dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego w przypadku kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego: certyfikat znajomości języka polskiego poświadczonym zdanym egzaminem z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim, świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie  oświaty, świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości,  

-          oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-          oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu                z pełni praw publicznych,

-          oświadczenie kandydata o nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu                           za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Ofertyw zamkniętych kopertach  z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym nadawcy oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko urzędnicze w PUP w Jaworze  - referent w dziale finansowo-ksiegowym“ należy składać osobiście lub przesłać listem poleconym na adres:

 

      Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze

59 – 400 Jawor, ul. Strzegomska 7

(Sekretariat, I piętro, pok.15)

 

 

w terminie do 5 marca 2018 roku.

 

 

Dyrektor PUP może w każdym czasie przerwać albo odwołać nabór na wolne stanowisko urzędnicze bez podania przyczyn.

 

W przypadku ofert przesłanych pocztą, za datę złożenia przyjmuje się datę doręczenia przesyłki do Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze. Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną zaproszeni na test lub rozmowę kwalifikacyjną.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PUP w Jaworze w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia był wyższy niż 6%.

 

Dział Organizacyjno-Administracyjny PUP w Jaworze, będzie informował telefonicznie lub elektronicznie o kolejnych etapach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze.

Dokumenty kandydata wybranego w drodze naboru i zatrudnionego w PUP będą dołączone do jego akt osobowych.

 

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym  przez okres 14 dni od dnia upowszechnienia informacji  o wyniku naboru. W tym czasie kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem. Po upływie 14 dni  nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

 

         

                                                                                                       Jarosław Simon

                                                                          p.o. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze                                                                                                                                                                 

   

Zgodnie z wymogami określonymi w art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1202 ze zm.) ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.pup-jawor.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w PUP w Jaworze, ul. Strzegomska 7.

 

 

 

KO/KF.1112.02.2018                                                                                                                           Jawor, 19.03.2018 r.

 

 

 

 

Wyniki naboru

 na wolne stanowisko urzędnicze:

Referent w Dziale Finansowo-Księgowym

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7, 59-400 Jawor

 

 

W wyniku przeprowadzonego naboru kandydatka - Pani Renata Jełagin (zam. Jawor) uzyskała najwyższą liczbę punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Wykazała się odpowiednią wiedzą, umiejętnościami oraz wykształceniem pozwalającym na prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na stanowisku pracy: Referent w Dziale Finansowo-Księgowym, na którym zostanie zatrudniona.

 

                                                                                                            Jarosław Simon

                                                                              p.o. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze 

Liczba wyświetleń: 693
Rejestr zmian
Autor: Tomasz Gaździcki
Opublikował(a): Tomasz Gaździcki (2018-02-16 11:38:00)
Zredagował(a): Tomasz Gaździcki (2018-04-05 13:46:37)