Jesteś tutaj: Strona główna » Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. programów/ Specjalista ds. programów-stażysta - nabór zakończony

Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. programów/ Specjalista ds. programów-stażysta - nabór zakończony

 

            Jawor, 14.06.2018 r.

 

 

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAWORZE

UL. STRZEGOMSKA 7, 59-400 JAWOR

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Nazwa stanowiska pracy:Specjalista ds. programów/ Specjalista ds. programów – stażysta w  Centrum Aktywizacji Zawodowej

 

Liczba miejsc pracy: 1 etat

Nr ewidencyjny konkursu: KO/CAZ.1112.05.2018

Miejsce zatrudnienia: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7

Miejsce wykonywania pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7

 

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

-        realizacja zadań w zakresie programów i projektów związanych z promocją zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacją zawodową,

-        informowanie o prawach i obowiązkach podmiotów gospodarczych zainteresowanych organizacją prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie - użytecznych,

-        współpraca z pracodawcami w zakresie organizacji prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie - użytecznych,

-        ułatwianie pracodawcom dostępu do form pomocy określonych w ustawie.

-        udzielanie pracodawcom pomocy w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych.

-        organizowanie, realizowanie, dokumentowanie imonitorowanieprac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie - użytecznych,

-        informowanie o prawach i obowiązkach osób kierowanych do wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie – użytecznych.

-        podejmowanie i utrzymywanie kontaktu z pracodawcami w zakresie zawartych umów.

-        przygotowanie dokumentacji do finansowego rozliczenia i oceny wykorzystanych instrumentów rynku pracy.

-        przygotowanie informacji i danych liczbowych dla potrzeb statystyki,

-        sprawowanie kontroli nad poziomem środków angażowanych na organizację prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie - użytecznych,

-        sprawowanie kontroli nad dokumentami pod względem merytorycznym,

-        aktualizowanie informacji na stronie internetowej urzędu z zakresu tematyki powierzonych form wsparcia.

-        współpraca z pośrednikami pracy, specjalistami ds. rozwoju zawodowego i pozostałymi pracownikami urzędu.

 

Wymagania niezbędne (konieczne):

-          wykształcenie wyższe (w przypadku Specjalisty ds. programów) – preferowane ekonomiczne, finanse, rachunkowość lub min. średnie w trakcie studiów lub wyższe (w przypadku Specjalisty ds. programów – stażysty) – preferowane ekonomiczne, finanse, rachunkowość,

-          minimum 1 rok stażu pracy w zakresie przygotowania, realizacji i oceniania realizacji programów rynku pracy w Publicznych Służbach Zatrudnienia (w przypadku stanowiska – Specjalista ds. programów),

-          staż pracy i/lub staż o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 34 ustawy z dnia 20 kwietnia 2014 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) minimum  1 rok w Publicznych Slużbach Zatrudnienia (w przypadku stanowiska – Specjalista ds. programów –stażysta),

-          obywatelstwo polskie lub znajomość języka polskiego wystarczająca do wykonywania zadań,

-          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-          stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

-          nieposzlakowana opinia,

-          niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

-          znajomość środowiska Windows, pakietu MS Office,

-          znajomość przepisów prawa: Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) oraz standardów prowadzenia usług rynku pracy (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy – Dz. U. z 2014 r. poz. 667),

-          posiadane umiejętności: umiejętność analitycznego myślenia i dokonywania złożonych wyliczeń finansowych, umiejętność współpracy w zespole, skutecznej komunikacji, samodzielnego planowania i organizacji pracy własnej,

 

Wymagania dodatkowe (pożądane):

-          odpowiedzialność za rezultaty pracy i skutki podejmowanych działań,

-          otwartość na problemy innych, koncentracja i podzielność uwagi,

-          odporność na stres, stabilność emocjonalna,

-          zdolność logicznego myślenia,

-          komunikatywność,

-          gotowość do podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia i samokształcenie,

-          zdolność do prawidłowego formułowania wypowiedzi i redagowania pism.

 

Warunki pracy:

-          wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

-          rodzaj pracy; umysłowa, wymaga obsługi komputera i urządzeń biurowych, kontakt bezpośredni  i telefoniczny z klientami zewnętrznymi.

-          oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym,

-          konieczność poruszania się po terenie Urzędu Pracy, pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze usytuowane są na parterze, I piętrze oraz II Piętrze; w budynku brak windy.

 

Wymagane dokumenty:

-          list motywacyjny,

-          Życiorys zawodowy  /CV/ wraz z aktualną fotografią,

-          kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

-          kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń,

-          kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

-          oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopię dokumentu poświadczającego posiadane obywatelstwo; dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw o których mowa wyżej winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,

-          dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego w przypadku kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego: certyfikat znajomości języka polskiego poświadczonym zdanym egzaminem z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim, świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie  oświaty, świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości,  

-          oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-          oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

-          oświadczenie kandydata o nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

 

Ofertyw zamkniętych kopertach  z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym nadawcy oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko urzędnicze w PUP w Jaworze  - pośrednik pracy/ pośrednik pracy- stażysta“ należy składać osobiście lub przesłać listem poleconym na adres:

 

      Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze

59 – 400 Jawor, ul. Strzegomska 7

(Sekretariat, I piętro, pok.15)

 

 

w terminie do 29 czerwca 2018 roku.

 

W pierwszej kolejności brane pod uwagę będą dokumenty osób spełniających wymagania na stanowisko pośrednika pracy, które jednocześnie potwierdzą stosownym  dokumentem wykonywanie zadań z zakresu tzw. zewnętrznego pośrednictwa pracy oraz znajomość procedur wydawania zezwoleń na pracę sezonową oraz procedur rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy przez cudzoziemców,.

 

Dyrektor PUP może w każdym czasie przerwać albo odwołać nabór na wolne stanowisko urzędnicze bez podania przyczyn.

 

W przypadku ofert przesłanych pocztą, za datę złożenia przyjmuje się datę doręczenia przesyłki do Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze. Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną zaproszeni na test lub rozmowę kwalifikacyjną.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PUP w Jaworze w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia był wyższy niż 6%.

 

Dział Organizacyjno-Administracyjny PUP w Jaworze, będzie informował telefonicznie  lub elektronicznie o kolejnych etapach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte 
w ogłoszeniu o naborze.

Dokumenty kandydata wybranego w drodze naboru i zatrudnionego w PUP będą dołączone do jego akt osobowych.

 

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym  przez okres 14 dni od dnia upowszechnienia informacji  o wyniku naboru. W tym czasie kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem. Po upływie 14 dni  nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

 

 

                                                                                       Jarosław Simon

                                                                            p.o. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze

 

 

 

KO/CAZ.1112.05.2018                                                                                                              Jawor, 04.07.2018 r.

 

  Lista osób spełniających wymogi formalne konkursu na stanowisko: Specjalista ds. programów/ Specjalista ds. programów - stażysta 

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejscowość

1.

Agnieszka Kos

Chełmiec

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie.

 

 

                                                                                                                                              Jawor, 05.07.2018 r.

 

  

Wyniki naboru

 na wolne stanowisko urzędnicze:

Specjalista ds. programów/ Specjalista ds. programów - stażysta

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7, 59-400 Jawor

 

 

Informujemy, że w toku prowadzonego naboru kandydatka – Pani Agnieszka Kos (zam. Chełmiec) – pozytywie przeszła rozmowę kwalifikacyjną. Wykazała się odpowiednią wiedzą, umiejętnościami oraz wykształceniem pozwalającym na prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na stanowisku pracy: Specjalista ds. programów - stażysta, na którym zostanie zatrudniona.

 

                                                                               

Liczba wyświetleń: 583
Rejestr zmian
Autor: Tomasz Gaździcki
Opublikował(a): Tomasz Gaździcki (2018-06-14 14:26:32)
Zredagował(a): Tomasz Gaździcki (2018-07-09 14:10:33)