Jesteś tutaj: Strona główna » Realizowane » PO WER

PO WER

 wiedza edukacja i rozwój logo

 PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze realizuje projekt
pn. : „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (III)” 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

Oś priorytetowa I  Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Cel projektu:  Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jaworskim.

 

Grupa docelowa – osoby młode do 29 roku życia pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu ( tzw. młodzież NEET).

 

Zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja rozwój 2014-2020 osobą z kategorii NEET jest osoba, która łącznie spełnia trzy następujące warunki:

 • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.


Wsparcie dla młodych do 29 roku życia udzielane jest zgodnie ze standardem „Gwarancji dla Młodzieży”:

 • dla osób poniżej 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji,
 • dla osób powyżej 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

 

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 338 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze, w tym w szczególności: kobiety, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne i o niskich kwalifikacjach. 

 

OSOBA DŁUGOTRWALE BEZROBOTNA to:

 • w przypadku osób poniżej 25 roku życia - pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy,
 • w przypadku osób w wieku 25 lat i więcej - pozostająca bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

OSOBA O NISKICH KWALIFIKACJACH to osoba z wykształceniem co najwyżej średnim czyli absolwenci szkół zasadniczych, liceów ogólnokształcących i profilowanych oraz techników.

 

W ramach projektu, dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika w ramach Indywidualnego Planu Działania. Na tej podstawie PUP realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, zaplanowane do realizacji w projekcie, tj.:

 Rekrutacja do projektu przebiegać będzie zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  z niepełnosprawnościami oraz z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. 

 

Wartość projektu – 3 708 603, 00 zł

Okres realizacji projektu:  01-01-2017 – 31-12-2018

 

 

Osoby bezrobotne, które nie ukończyły 30. roku życia zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z Doradcą Klienta w celu zakwalifikowania do udziału w realizowanym projekcie.

 

 

Informacje udzielne są:

 • w siedzibie PUP w Jaworze, przy ul. Strzegomskiej 7 - pok.2 /tel. 0 76 729 11 02/, pok.3 /tel. 0 76 729 11 03/ oraz pok.6 /tel. 0 76 729 11 06/ lub
 • w Lokalnym Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym w Bolkowie przy ul. Kolejowej 10 - pok.1; nr tel. 0 75 7414 898.  

 

 

 

Aktualności:

 Wolne środki na bony na zasiedlenie (więcej informacji...).

 


Dokumenty do pobrania:

 •  Staż:

Lista obecności PO WER
PRAWA I OBOWIĄZKI BEZROBOTNEGO SKIEROWANEGO NA STAŻ
Sprawozdanie z przebiegu stażu PO WER
Wniosek o refundację kosztów opieki nad dzieckiem _staz_szkolenie_praca_2018 POWER
Rozliczenie kosztów opieki PO WER

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu na staz PO WER_2018
Rozliczenie kosztów przejazdu PO WER

 

 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej:

Zasady przyznawania osobie bezrobotnej dofinansowania na podjęcie działaności gospodarczej
Wniosek w sprawie przyznawania dofinansownia podjęcia działalności gospodarczej styczeń 2018
Załacznik nr 1 do wniosku- zaświadczenie poręczyciela
Załącznik nr 2 do wnioski- oświadczenie poręczyciela
Załącznik nr 3 do wniosku- formularz informacji w przedstawiany przy ubieganiu sie o pomoc de minimis
Lista kodów działalności gospodarczej 

 

 •  Bon szkoleniowy:  

Plan szkoleń PO WER na 2018 r.
Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego 2018 r.
Załącznik 1 - oświadczenie pracodawcy 2018 r._bon szkol
Załącznik 2 - oświadczenie-o-zamiarze-rozpoczecia-dzialalności-gospodarczej_bon szkol

 

 • Bon na zasiedlenie:

WNIOSEK O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE
Załacznik do wniosku-oświadczenie poręczyciela

 

Liczba wyświetleń: 761
Rejestr zmian
Autor: Michał Wroński
Opublikował(a): Michał Wroński (2015-06-23 14:21:57)
Zredagował(a): Paweł Żebrowski (2018-08-13 08:58:45)