Jesteś tutaj: Strona główna » Realizowane » PO WER

PO WER

 wiedza edukacja i rozwój logo

 „PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH INICJATYWY
NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH”

 

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze informuje, iż  rozpoczął realizację projektu:
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (III)”

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

Oś priorytetowa I  Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Cel projektu:  Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jaworskim.

 

Grupa docelowa – osoby młode do 29 roku życia pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące
do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu ( tzw. młodzież NEET).

 

Zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja rozwój 2014-2020 osobą
z kategorii NEET
jest osoba, która łącznie spełnia trzy następujące warunki:

  • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
  • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
  • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.


Wsparcie dla młodych do 29 roku życia udzielane jest zgodnie ze standardem „Gwarancji dla Młodzieży”:

  • dla osób poniżej 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji,
  • dla osób powyżej 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

 

Wsparciem w ramach projektu objęte zostanie 338 osób, w tym w szczególności: kobiety, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne  i o niskich kwalifikacjach (absolwenci szkół zasadniczych, liceów ogólnokształcących i profilowanych oraz techników).

 

W ramach projektu, dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie PUP realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

  • staże,
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
  • bony szkoleniowe,
  • bony stażowe, 
  • bony na zasiedlenie

 

 

Wartość projektu – 3 708 603, 00 zł

Okres realizacji projektu:  01-01-2017 – 31-12-2018

 

Rekrutacja do projektu przebiegać będzie zgodnie z zasadą równych szans, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami.

Liczba wyświetleń: 704
Rejestr zmian
Autor: Michał Wroński
Opublikował(a): Michał Wroński (2015-06-23 14:21:57)
Zredagował(a): Katarzyna Piwczyńska Pisula (2018-04-20 09:10:48)