Jesteś tutaj: Strona główna » Zrealizowane » Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (V)

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (V)

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze rozpoczął realizację projektu pn.:
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (V)"
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;
Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy,
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Wartość projektu na rok 2020 – 1 928 637,05 zł
Wartość projektu na rok 2021 – 1 726 373,00 zł
 
Okres realizacji projektu:  01.01.2020 – 31.12.2021
 
Grupa docelowa
Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze jako osoby bezrobotne, w tym w szczególności te, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z kategorii NEET.
Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte 303 osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze, w tym 
w szczególności: kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne i o niskich kwalifikacjach. 
 
Formy wsparcia:

 • staże, (zakończone)
 • jednorazowe środki na podjęcie  działalności gospodarczej, (zakończone)
 • bon szkoleniowy, (zakończone)
 • bon na zasiedlenie, (zakończone)
 • szkolenia, (zakończone)
 • prace interwencyjne (zakończone)
 • wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy. (zakończone)

 
Cel projektu:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jaworskim.
 
Planowane zatrudnienie po zakończonym udziale w projekcie na minimalnym poziomie:

 • dla osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby
  z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami 44%.
 • dla pozostałych osób nienależących do ww. grup 59,5%

Projekt realizowany zgodnie z zasadami równości szans
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na poszczególne formy wsparcia.

Osoby bezrobotne zainteresowane aktywizacją w ramach ww. form wsparcia proszone są o kontakt ze swoim Doradcą Klienta w celu zakwalifikowania do udziału w projekcie.
 

Informacje dotyczące:
 • staży i prac interwencyjnych udzielane są w siedzibie PUP w Jaworze, przy ul. Strzegomskiej 7 -pok.12 /tel. 0 76 729 11 12/
 • jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej i bonów na zasiedlenie udzielane są
  w siedzibie PUP w Jaworze, przy ul. Strzegomskiej 7 -pok.13 /tel. 0 76 729 11 13/
 • bonów szkoleniowych i szkoleń udzielane są w siedzibie PUP w Jaworze, przy ul. Strzegomskiej 7 -pok.1 /tel. 0 76 729 11 01/
 • wyposażenia lub doposażenia miejsc pracy udzielane są w siedzibie PUP w Jaworze, przy ul. Strzegomskiej 7 -pok.7 /tel. 0 76 729 11 07/
 • wszystkich form wsparcia udzielane są w Lokalnym Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym w Bolkowie przy ul. Kolejowej 10 - pok.1; nr tel. 0 75 741 48 98.
Liczba wyświetleń: 759
Rejestr zmian
Autor: Łukasz Jedynak
Opublikował(a): Łukasz Jedynak (2021-03-24 09:12:21)
Zredagował(a): Łukasz Poterała (2022-11-24 13:24:49)