Jesteś tutaj: Strona główna » Informacje dla klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze

Informacje dla klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze

Informacja dotycząca obsługi klientów

 

W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze ogranicza bezpośrednią obsługę interesantów.
Obsługa interesantów odbywać się będzie za pośrednictwem:

 • portalu: praca.gov.pl
 • platformy ePUAP
 • poczty tradycyjnej: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7,  59-400 Jawor
 • kontaktu telefonicznego:  https://jawor.praca.gov.pl/urzad/dane-kontaktowe
 • kontaktu mailowego: wrja@praca.gov.pl  
 • osobiście: po wcześniejszym telefonicznym  umówieniu się na dzień i godzinę z pracownikiem Urzędu. Osoby umówione na wizytę w Urzędzie wpuszczane będą pojedynczo i zobowiązane są do zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa oraz stosowania środków ochrony osobistej tj. maseczki lub innego przedmiotu zakrywającego nos i usta oraz rękawiczek ochronnych. 

Korzystając z usług elektronicznych przez Internet możesz m.in.:


Sekretariat 76 729 11 00  Fax: 76 729 11 38  
Dane kontaktowe pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze:
https://jawor.praca.gov.pl/urzad/dane-kontaktowe

 

Wyznaczone wizyty w Centrum Aktualizacji Zawodowej realizowane będą drogą telefoniczną co oznacza, że osoby bezrobotne, które mają wyznaczony termin wizyty u doradcy klienta proszone są o kontakt telefoniczny (w wyznaczonym terminie) zamiast osobistej wizyty w urzędzie (telefony do doradcy klienta dostępne pod linkiem)
https://jawor.praca.gov.pl/-/11707419-komunikat-


Wyjątek stanowi pisemne wezwanie do stawienia się w urzędzie; wówczas wizyta jest obowiązkowa.

 

 


 

Informacja dotycząca rejestracji w Urzędzie Pracy

 

Informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, każda, nawet nieubezpieczona osoba, będzie diagnozowana bezpłatnie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem. Reguluje to ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374).
W związku z powyższym prosimy o powstrzymane się od rejestracji w powiatowym urzędzie pracy  w celu m.in. uzyskania uprawnienia do korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego.

Jednocześnie informujemy, że ubezpieczenie zdrowotne można również uzyskać u członka rodziny, jako osoba współubezpieczona.
 
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy możliwa będzie za pomocą metod:

 1. PEŁNA REJESTRACJA ELEKTRONICZNA - polega na wniesieniu do PUP wniosku wraz załącznikami w postaci elektronicznej po opatrzeniu ich podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym odbywa się przez praca.gov.pl. Osoba decyzję o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej i ewentualnym prawie do zasiłku otrzyma na konto praca.gov.pl
  https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/panelOgolny
  UWAGA!!!
  Pełna rejestracja odbywa się elektronicznie wyłącznie za pomocą portalu praca.gov.pl, posiadając zaufany profil ePUAP lub podpis elektroniczny. Osoby, które nie dysponują profilem zaufanym, a posiadają dostęp do konta elektronicznego w banku, mają możliwość potwierdzenia swojej tożsamości i założenia profilu zaufanego bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym.
  Instrukcja jak założyć Profil Zaufany: https://jawor.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/rejestracja-w-urzedzie/profil-zaufany
  Instrukcja elektronicznej rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy: https://jawor.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/rejestracja-w-urzedzie/instrukcja-elektronicznej-rejestracji 

 2. PREREJESTRACJA - odbywa się za pośrednictwem platformy  praca.gov.pl . Osoby w celu dokonania rejestracji przekazują  dane  za  pośrednictwem  formularza  elektronicznego udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Do formularza elektronicznego załącza się skany lub zdjęcia następujących  dokumentów:
 • świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;
 • świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy;
 • dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada;
 • osoba niepełnosprawna ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy, oprócz dokumentów, o których mowa wyżej, przedkłada dokumenty potwierdzające rodzaj i stopień niepełnosprawności.
  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2020r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. 2020r. poz. 667) zamiast wizyty osobistej osoby ubiegającej się o zarejestrowanie w urzędzie pracy - pracownik urzędu pracy zadzwoni do osoby w celu potwierdzenia, że faktycznie ubiega się ona o rejestrację. Za dzień dokonania rejestracji uznany zostanie dzień przeprowadzenia rozmowy telefonicznej z osobą ubiegającą się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy.

W związku z powyższym w formularzu elektronicznym  należy wskazać aktualny nr telefonu. 
W przypadku braku wskazanego numeru telefonu, rejestracja nie będzie możliwa.

 
3.  W FORMIE PAPIEROWEJ - poprzez pobranie kompletu dokumentów i ich wypełnienie.

 • Pobierz druki z poniższych załączników.
 • Kompletnie wypełnij oświadczenie z danymi, zapoznaj się i podpisz informację o prawach i obowiązkach osoby bezrobotnej (do pobrania w załączniku pod komunikatem) – pamiętaj o złożeniu niezbędnych podpisów i nie zapomnij podać numeru telefonu!
 • Włóż wymagane dokumenty do koperty i wrzuć je do skrzynki podawczej umieszczonej na parterze w Powiatowym Urzędzie Pracy w  Jaworze ul. Strzegomska 7 (główne wejście od ul. Strzegomskiej) lub prześlij tradycyjną przesyłką pocztową.
 • Decyzję i dokumenty otrzymasz  pocztą (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).  

Druki do rejestracji są również do pobrania w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze
ul. Strzegomskiej 7 w specjalnie przygotowanym miejscu (wejście główne od ul. Strzegomskiej). Wypełnione druki wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać:
pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy ul. Strzegomska 7, 59-400 Jawor,
lub dostarczyć osobiście: włożyć do koperty, podpisać „Rejestracja, imię i nazwisko oraz nr telefonu", a następnie wrzucić do skrzynki podawczej umieszczonej  w siedzibie Urzędu (wejście główne od ul. Strzegomskiej).

ZŁOŻENIE WNIOSKU (poprzez przesłanie pocztą tradycyjną lub złożenie w punkcie podawczym) NIE JEST REJESTRACJĄ W URZĘDZIE PRACY. Zgodnie z §13 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U.2020.667) dokonanie rejestracji w rejestrze bezrobotnych
i poszukujących pracy następuje w dniu przeprowadzenia przez pracownika powiatowego urzędu pracy rozmowy telefonicznej z osobą ubiegającą się o zarejestrowanie jako bezrobotny lub poszukujący pracy.

W związku z powyższym we wniosku o rejestrację należy wskazać aktualny nr telefonu. 
W przypadku braku wskazanego numeru telefonu, rejestracja nie będzie możliwa.

 

W przypadku pytań można połączyć się telefonicznie z pracownikiem, który udzieli niezbędnych wskazówek: 76/ 729 11 95,  76/ 729 11 90 oraz 76/ 729 11 91

 
 

Liczba wyświetleń: 1163
Rejestr zmian
Autor: Administrator
Opublikował(a): Łukasz Jedynak (2020-12-07 10:44:29)
Zredagował(a): Łukasz Jedynak (2021-03-23 10:15:56)