Jesteś tutaj: Strona główna » Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/Doradca zawodowy /stażysta/ - nabór zakończony

Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/Doradca zawodowy /stażysta/ - nabór zakończony

           Jawor, 15.03.2021 r.

 

 

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAWORZE

UL. STRZEGOMSKA 7, 59-400 JAWOR

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Nazwa stanowiska pracy:

Pośrednik pracy/ Pośrednik pracy – stażysta w  Centrum Aktywizacji Zawodowej – ½ etatu

Doradca zawodowy/ Doradca zawodowy – stażysta w  Centrum Aktywizacji Zawodowej – ½ etatu

Liczba miejsc pracy: 1 etat

Nr ewidencyjny konkursu: KO/CAZ.1112.01.2021

Miejsce zatrudnienia: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7

Miejsce wykonywania pracy: Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7

 

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

  1. Obsługa projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie obejmującym:

-   Udzielanie bezrobotnym pomocy w dostępie do projektów i form wsparcia.

-   Kwalifikacji do projektów uczestników spośród osób bezrobotnych.

-   Informowanie uczestników projektów o przysługujących im prawach i obowiązkach.

-   Wykonywanie powierzonych zadań bez zbędnej zwłoki, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb i gwarantujący równy dostęp i równe traktowanie, które wyklucza jakąkolwiek dyskryminację.

-   Promowanie form wsparcia, które świadczy urząd pracy.

-   Monitorowanie sytuacji i postępów w realizacji działań przewidzianych dla uczestników projektów przy użyciu indywidualnego planu działania w okresie realizacji projektów i po ich zakończeniu.

-   Dokumentowanie przebiegu wizyt w kartach rejestracyjnych osób bezrobotnych.

-   Udzielanie uczestnikom projektów pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia.

-   Prowadzenie rekrutacji na zgłoszone oferty pracy subsydiowanej, staże i inne formy pomocy realizowane w ramach projektów.

-   Przygotowanie informacji do oceny efektywności działań oraz informacji niezbędnych do statystyk
z zakresu realizowanych zadań.

-   Pomoc przy świadczeniu i dokumentowaniu usługi poradnictwa zawodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

-   Pomoc przy określaniu predyspozycji psychofizycznych uczestników projektów, wskazanych przy wyborze zawodu i stanowiska pracy.

-   Pomoc przy wydawaniu opinii nt. uczestników projektów pod kątem predyspozycji  i przydatności  do zawodu.

-   Pomoc przy kierowaniu uczestników projektów na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia.

-   Współdziałanie z pracownikami z innych komórek organizacyjnych Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze.

 

Wymagania niezbędne (konieczne):

-    wykształcenie wyższe (w przypadku pośrednika pracy/ doradcy zawodowego) lub min. średnie lub wyższe (w przypadku pośrednika pracy – stażysty/ doradcy zawodowego - stażysty),

-    minimum 1 rok stażu pracy w zakresie tzw. wewnętrznego pośrednictwa pracy (związanego z obsługą osób bezrobotnych) w Publicznych Służbach Zatrudnienia - w przypadku stanowiska – pośrednik pracy,

-    minimum 1 rok stażu pracy w zakresie poradnictwa zawodowego w Publicznych Służbach Zatrudnienia - w przypadku stanowiska – doradcy zawodowego,

-    staż pracy i/lub staż o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 34 ustawy z dnia 20 kwietnia 2014 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 z późn. zm.) minimum 6 miesięcy w Publicznych Slużbach Zatrudnienia- w przypadku stanowiska – pośrednik pracy – stażysta lub doradca zawodowy – stażysta.

-    obywatelstwo polskie lub znajomość języka polskiego wystarczająca do wykonywania zadań,

-    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-    nieposzlakowana opinia,

-    nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-    znajomość zasad kwalifikacji do Programów Operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

-    znajomość przepisów prawa: Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz standardów prowadzenia usług rynku pracy (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy – Dz. U. z 2014 r. poz. 667).

-    znajomość środowiska Windows, pakietu MS Office.

 

Wymagania dodatkowe (pożądane):

-    posiadane umiejętności: współpracy w zespole, skutecznej komunikacji, samodzielnego planowania i organizacji pracy własnej,

-    odpowiedzialność za rezultaty pracy i skutki podejmowanych działań,

-    otwartość na problemy innych, koncentracja i podzielność uwagi,

-    odporność na stres, stabilność emocjonalna,

-    zdolność logicznego myślenia,

-    komunikatywność,

-    gotowość do podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia i samokształcenie,

-    zdolność do prawidłowego formułowania wypowiedzi i redagowania pism,

-    znajomość programu Syriusz Std.,

-    gotowość do łączenia zadań pośrednika pracy i doradcy zawodowego,

-    gotowość do samokształcenia w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

 

Warunki pracy:

-    wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy,

-    rodzaj pracy; umysłowa, wymaga obsługi komputera i urządzeń biurowych, kontakt bezpośredni i telefoniczny z klientami zewnętrznymi,

-    oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym,

-    konieczność poruszania się po terenie Urzędu Pracy: pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze usytuowane są na parterze, I piętrze oraz II piętrze; w budynku brak windy, a także konieczność poruszania się po terenie Lokalnego Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w Bolkowie (parter).

 

Wymagane dokumenty:

-     list motywacyjny,

-     Życiorys zawodowy  /CV/,

-     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

-     kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń,

-     kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

-     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1),

-     klauzula informacyjna dla kandydata do pracy na wolne stanowisko urzędnicze (załącznik nr 2),

-     oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

-     oświadczenie kandydata o nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-     oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopię dokumentu poświadczającego posiadane obywatelstwo; dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw o których mowa wyżej winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,

-    dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego w przypadku kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego: certyfikat znajomości języka polskiego poświadczonym zdanym egzaminem z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim, świadectwo dojrzałości uzyskane
w polskim systemie  oświaty, świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

Oferty w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym nadawcy oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko urzędnicze w PUP w Jaworze  - pośrednik pracy/doradca zawodowy; pośrednik pracy- stażysta/ doradca zawodowy - stażysta“ należy złożyć:

  • do skrzyni podawczej umieszczonej w korytarzu Powiatowego Urzędu Pracy – wejście od strony  ul. Strzegomskiej 7 w Jaworze,
  • lub przesłać listem poleconym na adres:

 

 Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze

59 – 400 Jawor, ul. Strzegomska 7

 

 

w terminie do dnia 29 marzec 2021 roku do godz. 14.30.

 

W pierwszej kolejności brane pod uwagę będą dokumenty osób spełniających wymagania na stanowisko pośrednika pracy/ doradcy zawodowego, poświadczone stosownym dokumentem potwierdzająym wykonywanie zadań z zakresu wewnętrznego pośrednictwa pracy i/lub doradztwa zawodowego w Publicznych Służbach Zatrudnienia.

Dyrektor PUP może w każdym czasie przerwać albo odwołać nabór na wolne stanowisko urzędnicze bez podania przyczyn.

W przypadku ofert przesłanych pocztą, za datę złożenia przyjmuje się datę doręczenia przesyłki do Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze. Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty, które wpłyną w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów zostaną odrzucone.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną zaproszeni na test lub rozmowę kwalifikacyjną.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PUP w Jaworze w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia był wyższy niż 6%.

 

Dział Organizacyjno-Administracyjny PUP w Jaworze będzie informował telefonicznie  lub elektronicznie o kolejnych etapach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze.

Dokumenty kandydata wybranego w drodze naboru i zatrudnionego w PUP będą dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą odsyłane na podany adres w terminie 14 dni od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.

  

                                                                                                            Jarosław Simon

                                                                                       Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze 

 

Zgodnie z wymogami określonymi w art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.0.1282 t.j.) ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.pup-jawor.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w PUP w Jaworze,  ul. Strzegomska 7.

 

 

KO/CAZ.1112.01.2021                                                                                                                     Jawor, 31.03.2021 r.

 

 

Lista kandydatów

spełniających wymagania formalne w naborze  na wolne stanowisko urzędnicze:

 Pośrednik pracy/Pośrednik pracy – stażysta - ½ etatu,

Doradca zawodowy/Doradca zawodowy - stażysta - ½ etatu

  

L.p.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Małgorzata Duszeńko

Jawor

2.

Karolina Kowalska-Janik

Jawor

  

 O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydatki zostaną poinformowane telefonicznie.

 

                                                                                                            Monika Teodoridis

                                                                           Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze

 

 

Jawor, 12.04.2021 r.

  

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze: 

Pośrednik pracy/Pośrednik pracy – stażysta ½ etatu

Doradca zawodowy/Doradca zawodowy – stażysta ½ etatu

 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7, 59-400 Jawor

 

Informujemy, że w toku przeprowadzonego naboru kandydatka – Pani Karolina Kowalska-Janik (zam. Jawor) – pozytywie przeszła rozmowę kwalifikacyjną. Wykazała się odpowiednią wiedzą oraz umiejętnościami pozwalającymi na prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na stanowisku pracy: Pośrednik pracy – stażysta / Doradca zawodowy – stażysta, na którym zostanie zatrudniona.

 

                                                                                                           Jarosław Simon

                                                                                       Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Załacznik nr 1 - kwestionariusz osobowy 2020-09-18 48.5kB POBIERZ
Dokument Załacznik nr 2 - klauzula informacyjna 2020-09-18 56.5kB POBIERZ
Liczba wyświetleń: 1261
Rejestr zmian
Autor: Tomasz Gaździcki
Opublikował(a): Tomasz Gaździcki (2021-03-15 14:57:59)
Zredagował(a): Tomasz Gaździcki (2021-04-13 14:52:12)