Jesteś tutaj: Strona główna » Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/Pośrednik pracy-stażysta - nabór zakończony

Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/Pośrednik pracy-stażysta - nabór zakończony

           Jawor, 05.07.2019 r.

 

 

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAWORZE

UL. STRZEGOMSKA 7, 59-400 JAWOR

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Nazwa stanowiska pracy:Pośrednik pracy/ Pośrednik pracy – stażysta w  Centrum Aktywizacji Zawodowej

 

Liczba miejsc pracy: 1 etat

Nr ewidencyjny konkursu: KO.CAZ.1112.03.2019

Miejsce zatrudnienia: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7

Miejsce wykonywania pracy: Lokalny Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w Bolkowie, przy ul. Kolejowej 10 i Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7

 

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

-        Przyjęcie informacji z Działu RE o rejestracji bezrobotnego lub poszukującego pracy w powiatowym urzędzie pracy i wyznaczonym terminie stawiennictwa w CAZ.

-        Informowanie osób zarejestrowanych w PUP w Jaworze o przysługujących im prawach i obowiązkach.

-        Wykonywanie powierzonych zadań bez zbędnej zwłoki, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb i gwarantujący równy dostęp i równe traktowanie, które wyklucza jakąkolwiek dyskryminację.

-        Promowanie form wsparcia, które świadczy urząd pracy.

-        Monitorowanie sytuacji i postępów w realizacji działań przewidzianych dla bezrobotnego w okresie realizacji indywidualnego planu działania.

-        Dokumentowanie przebiegu wizyt w kartach rejestracyjnych osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

-        Udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia.

-        Prowadzenie rekrutacji na zgłoszone krajowe oferty pracy, oferty pracy subsydiowanej, staże, prace społecznie użyteczne i inne formy pomocy realizowane przez urząd pracy.

-        Promowanie, informowanie i prowadzenie naboru dla instytucji zewnętrznych zajmujących się przeciwdziałaniem bezrobociu, z którymi Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze nawiązał w tym zakresie współpracę.

-        Udzielanie pracodawcom pomocy w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych.

-        Przygotowanie informacji do oceny efektywności działań oraz informacji niezbędnych do statystyk
z zakresu realizowanych zadań.

-        Współdziałanie z pracownikami z innych komórek organizacyjnych Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze.

 

Wymagania niezbędne (konieczne):

-          wykształcenie wyższe (w przypadku pośrednika pracy) lub min. średnie w trakcie studiów lub wyższe (w przypadku pośrednika pracy – stażysty),

-          minimum 1 rok stażu pracy w zakresie tzw. wewnętrznego pośrednictwa pracy (związanego z obsługą osób bezrobotnych) w Publicznych Służbach Zatrudnienia (w przypadku stanowiska – pośrednik pracy),

-          staż pracy i/lub staż o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 34 ustawy z dnia 20 kwietnia 2014 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) minimum  1 rok w Publicznych Slużbach Zatrudnienia (w przypadku stanowiska – pośrednik pracy –stażysta),

-          obywatelstwo polskie lub znajomość języka polskiego wystarczająca do wykonywania zadań,

-          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-          stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

-          nieposzlakowana opinia,

-          niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

-          znajomość środowiska Windows, pakietu MS Office,

-          znajomość przepisów prawa: Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) oraz standardów prowadzenia usług rynku pracy (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy – Dz. U. z 2014 r. poz. 667),

-          posiadane umiejętności: umiejętność współpracy w zespole, skutecznej komunikacji, samodzielnego planowania i organizacji pracy własnej,

 

Wymagania dodatkowe (pożądane):

-          odpowiedzialność za rezultaty pracy i skutki podejmowanych działań,

-          otwartość na problemy innych, koncentracja i podzielność uwagi,

-          odporność na stres,

-          zdolność logicznego myślenia,

-          komunikatywność,

-          gotowość do podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia i samokształcenie,

-          zdolność do prawidłowego formułowania wypowiedzi i redagowania pism.

 

Warunki pracy:

-          wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

-          rodzaj pracy; umysłowa, wymaga obsługi komputera i urządzeń biurowych, kontakt bezpośredni  i telefoniczny z klientami zewnętrznymi.

-          oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym,

-          konieczność poruszania się po terenie Lokalnego Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w Bolkowie (parter) i Urzędu Pracy, pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze usytuowane są na parterze, I piętrze oraz II Piętrze; w budynku brak windy.

 

Wymagane dokumenty:

-          list motywacyjny,

-          Życiorys zawodowy  /CV/,

-          kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

-          kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń,

-          kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

-          oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopię dokumentu poświadczającego posiadane obywatelstwo; dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw o których mowa wyżej winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,

-          dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego w przypadku kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego: certyfikat znajomości języka polskiego poświadczonym zdanym egzaminem z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim, świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie  oświaty, świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości,  

-          oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-          oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

-          oświadczenie kandydata o nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

 

Ofertyw zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko urzędnicze w PUP w Jaworze  - pośrednik pracy/ pośrednik pracy- stażysta“ należy składać osobiście lub przesłać na adres:

 

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze

59 – 400 Jawor, ul. Strzegomska 7

(Sekretariat, I piętro, pok.15)

 

 

w terminie do 22.07.2019 roku do godz.15.00.

 

W pierwszej kolejności brane pod uwagę będą dokumenty osób spełniających wymagania na stanowisko pośrednika pracy, które jednocześnie potwierdzą stosownym  dokumentem wykonywanie zadań z zakresu tzw. zewnętrznego pośrednictwa pracy oraz znajomość procedur wydawania zezwoleń na pracę sezonową oraz procedur rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy przez cudzoziemców,.

 

Dyrektor PUP może w każdym czasie przerwać albo odwołać nabór na wolne stanowisko urzędnicze bez podania przyczyn.

 

W przypadku ofert przesłanych pocztą, za datę złożenia przyjmuje się datę doręczenia przesyłki do Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze. Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną zaproszeni na test lub rozmowę kwalifikacyjną.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PUP w Jaworze w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia był wyższy niż 6%.

 

Dział Organizacyjno-Administracyjny PUP w Jaworze, będzie informował telefonicznie  lub elektronicznie o kolejnych etapach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte
w ogłoszeniu o naborze.

Dokumenty kandydata wybranego w drodze naboru i zatrudnionego w PUP będą dołączone do jego akt osobowych.

 

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym  przez okres 14 dni od dnia upowszechnienia informacji  o wyniku naboru. W tym czasie kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem. Po upływie 14 dni  nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

 

 

                                                                                           Jarosław Simon

                                                                      Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze

 

 

Zgodnie z wymogami określonymi w art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1260) ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.pup-jawor.pl oraz na tablicy informacyjnej w PUP w Jaworze,  ul. Strzegomska 7.

 

 

KO/CAZ.1112.03.2019                                                                      Jawor, 23.07.2019 r.

    

Lista osób spełniających wymogi formalne konkursu na stanowisko:

Pośrednik pracy/ Pośrednik pracy-stażysta

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejscowość

1.

Krzysztof  Schneider

Jawor

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie.

 

 

Jawor, 26.07.2019 r.

   

Wyniki naboru

 na wolne stanowisko urzędnicze:

Pośrednik pracy/ Pośrednik pracy - stażysta

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7, 59-400 Jawor

 

Informujemy, że w toku prowadzonego naboru kandydat – Pan Krzysztof Schneider (zam. Jawor) – pozytywie przeszedł rozmowę kwalifikacyjną. Wykazał się odpowiednią wiedzą, umiejętnościami oraz wykształceniem pozwalającym na prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na stanowisku pracy: Pośrednik pracy - stażysta, na którym zostanie zatrudniony.

 

                                                                                                Jarosław Simon

                                                                      Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument docx klauzula informacyjna 2019-07-05 11.54kB POBIERZ
Liczba wyświetleń: 2513
Rejestr zmian
Autor: Tomasz Gaździcki
Opublikował(a): Tomasz Gaździcki (2019-07-05 12:52:53)
Zredagował(a): Tomasz Gaździcki (2019-08-02 13:19:22)