Jesteś tutaj: Strona główna » Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. programów/ Specjalista ds. programów - stażysta - nabór zakończony

Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. programów/ Specjalista ds. programów - stażysta - nabór zakończony

 

           Jawor, 24.09.2020 r.

 

 

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAWORZE

UL. STRZEGOMSKA 7, 59-400 JAWOR

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Nazwa stanowiska pracy : Specjalista ds. programów/ Specjalista ds. programów – stażysta w Centrum Aktywizacji Zawodowej

 

Liczba miejsc pracy: 1 etat

Nr ewidencyjny konkursu: KO/CAZ.1112.03.2020

Miejsce zatrudnienia: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7

Miejsce wykonywania pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7

 

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Realizacja projektu zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
2. Zaangażowanie i współudział w konstruowaniu projektów.
3. Znajomość realizowanych działań oraz wymaganych kryteriów we wdrażanych projektach.
4. Prowadzenie naboru uczestników do projektów EFS.
5. Współpraca w zakresie realizowanych projektów z:
   - pozostałymi pracownikami komórki CAZ oraz innych komórek organizacyjnych PUP w Jaworze,
   - Instytucją Pośredniczącą II stopnia w zakresie wnioskowania i realizacji projektu,
   - Partnerami lokalnego rynku pracy.
6. Promocja programu PO WER, rozpowszechnianie informacji o naborach wniosków od osób bezrobotnych i pracodawców, w tym z użyciem strony internetowej PUP.
7. Aktualizowanie rozpowszechnianych informacji na temat projektu.
8. Obsługa komputerowych baz danych niezbędnych przy realizacji programu PO WER.
9. Przygotowywanie korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie przydzielonych zadań.
10. Monitorowanie realizacji projektu PO WER:
    - monitorowanie przepływu uczestników w projekcie,
    - kwalifikowalność kosztów,
    - informowanie o ewentualnych nieprawidłowościach czy zagrożeniach,
    - usuwanie zaistniałych nieprawidłowości.
11. Monitorowanie zaangażowania wynikającego z zawartych w projekcie umów.
12. Monitorowanie efektywności, celów, wskaźników projektu.
13. Przygotowanie wszelkiej dokumentacji wymaganej do prawidłowej realizacji projektu.
14. Przestrzeganie właściwego oznaczania, rozliczania i przechowywania dokumentacji projektu.
15. Przygotowywanie sprawozdań oraz raportów z realizacji programu PO WER.
16. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji projektowej i późniejsze jej archiwizowanie zgodnie z wytycznymi projektu.

17. Promowanie kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS wśród pracodawców.
18. Badanie zapotrzebowania na środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego w powiecie jaworskim.
19. Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawcy i/ lub pracowników ze środków KFS.
20. Podejmowanie i utrzymywanie kontaktu z pracodawcą w zakresie zawartych umów.
21. Monitorowanie zawartych umów do czasu ich zakończenia w zakresie realizacji postanowień w nich zawartych.
22. Sprawowanie kontroli wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
23. Przygotowanie informacji do oceny efektywności działań oraz informacji niezbędnych do statystyk z zakresu realizowanych zadań.

 

Wymagania niezbędne (konieczne):

-  wykształcenie wyższe (w przypadku Specjalisty ds. programów) – preferowane administracyjne, ekonomiczne lub w przypadku Specjalisty ds. programów – stażysty– min. średnie w trakcie studiów lub wyższe; preferowane administracyjne, ekonomiczne,

-  minimum 1 rok stażu pracy w zakresie przygotowania, realizacji i oceny programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społęcznego w Publicznych Służbach Zatrudnienia (w przypadku stanowiska – Specjalista ds. programów),

-  staż pracy i/lub staż o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 34 ustawy z dnia 20 kwietnia 2014 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.) minimum  6 miesięcy w Publicznych Slużbach Zatrudnienia (w przypadku stanowiska – Specjalista ds. programów –stażysta), w czasie którego kandydat/ka nabyła doświadczenie z zakresu realizacji programów unijnych.

-  obywatelstwo polskie lub znajomość języka polskiego wystarczająca do wykonywania zadań,

-  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-  nieposzlakowana opinia,

-  nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-  znajomość środowiska Windows, pakietu MS Office,

-  znajomość przepisów prawa: Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 z późn. zm.).

 

Wymagania dodatkowe (pożądane):

-  posiadane umiejętności: współpracy w zespole, skutecznej komunikacji, samodzielnego planowania i organizacji pracy własnej,

-  odpowiedzialność za rezultaty pracy i skutki podejmowanych działań,

-  otwartość na problemy innych, koncentracja i podzielność uwagi,

-  odporność na stres, stabilność emocjonalna,

-  zdolność logicznego myślenia,

-  komunikatywność,

-  gotowość do podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia i samokształcenie,

-  zdolność do prawidłowego formułowania wypowiedzi i redagowania pism,

-  znajomość programu Syriusz Std.

 

Warunki pracy:

-  wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy,

-  rodzaj pracy; umysłowa, wymaga obsługi komputera i urządzeń biurowych, kontakt bezpośredni i telefoniczny z klientami zewnętrznymi,

-  oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym,

-  konieczność poruszania się po terenie Urzędu Pracy, pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze usytuowane są na parterze, I piętrze oraz II piętrze; w budynku brak windy.

 

Wymagane dokumenty:

-  list motywacyjny,

-  Życiorys zawodowy  /CV/,

-  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

-  kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń,

-  kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

-  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1),

-  klauzula informacyjna dla kandydata do pracy na wolne stanowisko urzędnicze (załącznik nr 2),

-  oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

-  oświadczenie kandydata o nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-  oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopię dokumentu poświadczającego posiadane obywatelstwo; dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw o których mowa wyżej winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,

-  dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego w przypadku kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego: certyfikat znajomości języka polskiego poświadczonym zdanym egzaminem z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim, świadectwo dojrzałości uzyskane
w polskim systemie  oświaty, świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.  

Oferty w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym nadawcy oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko urzędnicze w PUP w Jaworze  - Specjalista ds. programów/ Specjalista ds. programów - stażysta“ należy złożyć:

  • do skrzyni podawczej umieszczonej w korytarzu Powiatowego Urzędu Pracy – wejście od strony  ul. Strzegomskiej 7 w Jaworze,
  • lub przesłać listem poleconym na adres:

 

 Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze

59 – 400 Jawor, ul. Strzegomska 7

  

w terminie do dnia 8 października 2020 roku do godz. 14.30.

 

W pierwszej kolejności brane pod uwagę będą dokumenty osób spełniających wymagania na stanowisko Specjalisty ds. programów, poświadczone stosownym dokumentem potwierdzająym wykonywanie zadań z zakresu realizacji programów EFS.

 

Dyrektor PUP może w każdym czasie przerwać albo odwołać nabór na wolne stanowisko urzędnicze bez podania przyczyn.

 

W przypadku ofert przesłanych pocztą, za datę złożenia przyjmuje się datę doręczenia przesyłki do Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze. Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Oferty, które wpłyną w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów zostaną odrzucone.

 

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną zaproszeni na test lub rozmowę kwalifikacyjną.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PUP w Jaworze w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia był wyższy niż 6%.

 

Dział Organizacyjno-Administracyjny PUP w Jaworze będzie informował telefonicznie lub elektronicznie o kolejnych etapach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte
w ogłoszeniu o naborze.

Dokumenty kandydata wybranego w drodze naboru i zatrudnionego w PUP będą dołączone do jego akt osobowych.

 

Dokumenty pozostałych kandydatów będą odsyłane na podany adres w terminie 14 dni od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.

 

                                                                                                                    Jarosław Simon

                                                                                              Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze

 

Zgodnie z wymogami określonymi w art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.0.1282 t.j.) ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze,w tym kierownicze stanowisko urzędnicze umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.pup-jawor.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w PUP w Jaworze,  ul. Strzegomska 7.

 

 

KO/CAZ.1112.03.2020                                                                                               Jawor, 13.10.2020 r.

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na wolne

stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. programów / Specjalista ds. programów - stażysta  

  

L.p.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Dorota Chalimoniuk

Jawor

 

O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka zostanie poinformowana indywidualnie.

                                                                                                                    Jarosław Simon

                                                                                              Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze

 

 

Jawor, 15.10.2020 r.

  

Wyniki naboru

 na wolne stanowisko urzędnicze:

Specjalista ds. programów / Specjalista ds. programów- stażysta

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7, 59-400 Jawor

 

Informujemy, że w toku przeprowadzonego naboru kandydatka – Pani Dorota Chalimoniuk (zam. Jawor) – pozytywie przeszła rozmowę kwalifikacyjną. Wykazała się odpowiednim wykształceniem, umiejętnościami oraz doświadczeniem pozwalającym na prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na stanowisku pracy: Specjalista ds. programów - stażysta, na którym zostanie zatrudniona.

                                                                                                                    Jarosław Simon

                                                                                              Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Załacznik nr 1 - kwestionariusz osobowy 2020-09-18 48.5kB POBIERZ
Dokument Załacznik nr 2 - klauzula informacyjna 2020-09-18 56.5kB POBIERZ
Liczba wyświetleń: 1247
Rejestr zmian
Autor: Tomasz Gaździcki
Opublikował(a): Tomasz Gaździcki (2020-09-24 13:00:49)
Zredagował(a): Tomasz Gaździcki (2020-10-19 12:55:26)