Jesteś tutaj: Strona główna » Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. programów/ Specjalista ds. programów - stażysta - nabór zakończony

Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. programów/ Specjalista ds. programów - stażysta - nabór zakończony

Jawor, 13.07.2022 r.

 

 

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAWORZE

UL. STRZEGOMSKA 7, 59-400 JAWOR

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Nazwa stanowiska pracy : Specjalista ds. programów/ Specjalista ds. programów – stażysta w  Centrum Aktywizacji Zawodowej

 

Liczba miejsc pracy: 1 etat

Nr ewidencyjny konkursu: KO/CAZ.1112.03.2022

Miejsce zatrudnienia: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7

Miejsce wykonywania pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7

 

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Wykonywanie zadań wynikających z zajmowanego stanowiska zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 2. Pełna znajomość przepisów prawa właściwych dla realizacji zadań stanowiska pracy.
 3. Wnikliwe i terminowe wykonywanie zadań oraz zachowanie bezstronności i wysokiej kultury w czasie obsługi klientów urzędu.
 4. Przestrzeganie ustalonych zasad porządku i dyscypliny pracy.
 5. Stałe podnoszenie kwalifikacji w drodze samokształcenia.
 6. Dbałość o powierzone mienie i zapewnienie ochrony tajemnicy państwowej i służbowej.
 7. Wykonywanie powierzonych zadań bez zbędnej zwłoki, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb i gwarantujący równy dostęp i równe traktowanie, które wyklucza jakąkolwiek dyskryminację.
 8. Promowanie realizowanych przez urząd pracy form wsparcia oraz organizowanych wydarzeń.
 9. Podejmowanie i utrzymywanie kontaktu z bezrobotnymi i poszukującymi pracy.
 10. Monitorowanie sytuacji i postępów w realizacji działań przewidzianych dla bezrobotnego w okresie realizacji indywidualnego planu działania.

     11. Organizowanie, realizowanie, dokumentowanie, monitorowanie i rozliczanie instrumentu rynku pracy z zakresu

           dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej,  w tym:

          a) Udzielanie informacji o zasadach korzystania z instrumentu rynku pracy – jednorazowych środków na rozpoczęcie 

            działalności gospodarczej,
          b) Dokumentowanie podjętych działań z Wnioskodawcą, w tym aktualizacja IPD,
          c) Przyjęcie wniosku o dofinansowanie i jego weryfikacja oraz przygotowanie do rozpatrzenia,
          d) Kwalifikacja beneficjentów formy wsparcia zgodnie z założeniami realizowanych programów,
          e) Przygotowanie umów i pozostałych dokumentów związanych z realizacją instrumentu rynku pracy,
          f) Rozliczanie przedłożonych faktur,
          g) Sprawowanie nadzoru nad prawidłowością realizacji postanowień umowy,
          h) Monitoring zawartych umów do czasu ich zakończenia w zakresie realizacji postanowień w nich zawartych,
          i)  Przygotowanie dokumentów potwierdzających wywiązanie się beneficjenta z zawartej umowy,
          j)  Przygotowanie zaświadczeń i sporządzanie sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej,
          k) Wykonywanie zadań związanych z zabezpieczeniem zawartych umów.
     12. Terminowe i prawidłowe prowadzenie spraw z zakresu powierzonych zadań, w tym zadań związanych z udzielaniem 

          pomocy de minimis..
     13. Terminowe i prawidłowe przygotowanie dokumentacji do finansowego rozliczenia i oceny realizowanych form wsparcia.
     14. Sprawowanie kontroli nad poziomem środków angażowanych na formę wsparcia.
     15. Sprawowanie kontroli nad dokumentami pod względem merytorycznym.
     16. Aktualizowanie informacji z realizowanych form wsparcia upowszechnianych za pomocą strony internetowej 

          https://jawor.praca.gov.pl , ulotek, tablicy ogłoszeń.
     17. Przygotowanie informacji do oceny efektywności działań oraz informacji niezbędnych do statystyk z zakresu realizowanych

          zadań.

     18. Współdziałanie z innymi urzędami i instytucjami w zakresie wymiany informacji z zakresu realizowanych zadań.
     19. Współdziałanie z pracownikami z innych komórek organizacyjnych Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze.
Wymagania niezbędne (konieczne):

-  wykształcenie wyższe (w przypadku Specjalisty ds. programów) – preferowane administracyjne, ekonomiczne lub w przypadku Specjalisty ds. programów – stażysty– min. średnie w trakcie studiów lub wyższe; preferowane administracyjne, ekonomiczne,

-  minimum 1 rok stażu pracy w zakresie przygotowania, realizacji i oceny programów rynku pracy w Publicznych Służbach Zatrudnienia (w przypadku stanowiska – Specjalista ds. programów),

-  staż pracy i/lub staż o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 34 ustawy z dnia 20 kwietnia 2014 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2022, poz.690 z późn. zm.) minimum  6 miesięcy w Publicznych Slużbach Zatrudnienia (w przypadku stanowiska – Specjalista ds. programów –stażysta),

-  bywatelstwo polskie lub znajomość języka polskiego wystarczająca do wykonywania zadań,

-  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-  nieposzlakowana opinia,

-  nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-  znajomość środowiska Windows, pakietu MS Office,

-  znajomość przepisów prawa: Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.Dz. U. z 2022 r. poz. 690 z późn. zm.).

- znajomość Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznejz dnia 14 lipca2017 r. w sprawie dokonywania Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U.2022, poz.243).

  

Wymagania dodatkowe (pożądane):

-  posiadane umiejętności: współpracy w zespole, skutecznej komunikacji, samodzielnego planowania i organizacji pracy własnej,

-  odpowiedzialność za rezultaty pracy i skutki podejmowanych działań,

-  otwartość na problemy innych, koncentracja i podzielność uwagi,

-  odporność na stres, stabilność emocjonalna,

-  zdolność logicznego myślenia,

-  punktualność,

-  sumienność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków,

-  komunikatywność,

-  gotowość do podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia i samokształcenie,

-  zdolność do prawidłowego formułowania wypowiedzi i redagowania pism,

-  umiejętność analizowania zebranych danych.

 

Warunki pracy:

-  wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy,

- rodzaj pracy; umysłowa, wymaga obsługi komputera i urządzeń biurowych, kontakt bezpośredni i telefoniczny z klientami zewnętrznymi,

-  oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym,

-  konieczność poruszania się po terenie Urzędu Pracy, pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze usytuowane są na parterze, I piętrze oraz II piętrze (w budynku brak windy).

 

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- życiorys zawodowy  /CV/,

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

- kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń,

- kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1),

- klauzula informacyjna dla kandydata do pracy na wolne stanowisko urzędnicze (załącznik nr 2),

- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

- świadczenie kandydata o nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopię dokumentu poświadczającego posiadane obywatelstwo; dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw o których mowa wyżej winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,

- dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego w przypadku kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego: certyfikat znajomości języka polskiego poświadczonym zdanym egzaminem z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim, świadectwo dojrzałości uzyskane
w polskim systemie  oświaty, świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości,  

 

Oferty w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym nadawcy oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko urzędnicze w PUP w Jaworze  - Specjalista ds. programów/ Specjalista ds. programów - stażysta“ należy złożyć:

 • do skrzyni podawczej umieszczonej w korytarzu Powiatowego Urzędu Pracy – wejście od strony  ul. Strzegomskiej 7 w Jaworze,
 • lub przesłać listem poleconym na adres:

 

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze

59 – 400 Jawor, ul. Strzegomska 7

  

w terminie do dnia 28 lipiec 2022 roku do godz. 14.30.

 

W pierwszej kolejności brane pod uwagę będą dokumenty osób spełniających wymagania na stanowisko Specjalisty ds. programów, poświadczone stosownym dokumentem potwierdzająym wykonywanie zadań z zakresu realizacji programów EFS.

Dyrektor PUP może w każdym czasie przerwać albo odwołać nabór na wolne stanowisko urzędnicze bez podania przyczyn.

W przypadku ofert przesłanych pocztą, za datę złożenia przyjmuje się datę doręczenia przesyłki do Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze. Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty, które wpłyną w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów zostaną odrzucone.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną zaproszeni na test lub rozmowę kwalifikacyjną.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PUP w Jaworze w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia był wyższy niż 6%.

Dział Organizacyjno-Administracyjny PUP w Jaworze będzie informował telefonicznie lub elektronicznie o kolejnych etapach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte

w ogłoszeniu o naborze.

Dokumenty kandydata wybranego w drodze naboru i zatrudnionego w PUP będą dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą odsyłane na podany adres w terminie 14 dni od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.

                                             

                                                                                                           Jarosław Simon

                                                                                    Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze                        

  

Zgodnie z wymogami określonymi w art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.0.1282 t.j.) ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.pup-jawor.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w PUP w Jaworze, ul. Strzegomska 7.

 

 

KO/CAZ.1112.03.2022                                                                                                                     Jawor, 01.08.2022 r.

   

Lista kandydatów

spełniających wymagania formalne w naborze

na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. programów – stażysta  

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Emilia Wilczyńska

Kwietniki

 

O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka zostanie poinformowana telefonicznie.

 

Wyniki naboru

 na wolne stanowisko urzędnicze:

Specjalista ds. programów – stażysta

 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze

 

 

Informujemy, że w toku przeprowadzonego naboru kandydatka – Pani Emilia Wilczyńska (zam. Kwietniki) – pozytywie przeszła rozmowę kwalifikacyjną. Wykazała się odpowiednią wiedzą oraz umiejętnościami pozwalającymi na prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na stanowisku pracy: Specjalista ds. programów – stażysta, na którym zostanie zatrudniona.

 

Jarosław Simon

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Załacznik nr 1 - kwestionariusz osobowy 2020-09-18 48.5kB POBIERZ
Dokument Załacznik nr 2 - klauzula informacyjna 2020-09-18 56.5kB POBIERZ
Liczba wyświetleń: 927
Rejestr zmian
Autor: Tomasz Gaździcki
Opublikował(a): Tomasz Gaździcki (2022-07-13 15:10:03)
Zredagował(a): Grzegorz Kozłowski (2022-08-10 13:47:22)