Jesteś tutaj: Strona główna » Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. programów - stażysta - nabór zakończony

Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. programów - stażysta - nabór zakończony

           Jawor, 25.11.2021 r.

 

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAWORZE

UL. STRZEGOMSKA 7, 59-400 JAWOR

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Nazwa stanowiska pracy:  Specjalista ds. programów – stażysta w Centrum Aktywizacji Zawodowej

 

Liczba miejsc pracy: 1 etat

Nr ewidencyjny konkursu: KO/CAZ.1112.05.2021

Miejsce zatrudnienia: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7

Miejsce wykonywania pracy: Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7

 

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Wykonywanie powierzonych zadań bez zbędnej zwłoki, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb i gwarantujący równy dostęp i równe traktowanie, które wyklucza jakąkolwiek dyskryminację.

2. Promowanie realizowanych przez urząd pracy form wsparcia oraz organizowanych wydarzeń.

3. Organizowanie, realizowanie, dokumentowanie, monitorowanie i rozliczanie instrumentu rynku pracy z zakresu dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej, w tym:   

  a) Udzielanie informacji o zasadach korzystania z instrumentu rynku pracy – jednorazowych środków na rozpoczęcie                       działalności gospodarczej,

  b) Przyjęcie wniosku o dofinansowanie i jego weryfikacja oraz przygotowanie do rozpatrzenia,
  c) Kwalifikacja beneficjentów formy wsparcia zgodnie z założeniami realizowanych programów,
  d) Przygotowanie umów i pozostałych dokumentów związanych z realizacją instrumentu rynku pracy,

  e) Rozliczanie przedłożonych faktur,
  f) Sprawowanie nadzoru nad prawidłowością realizacji postanowień umowy,
  g) Monitoring zawartych umów do czasu ich zakończenia w zakresie realizacji postanowień w nich zawartych.
  h) Przygotowanie dokumentów potwierdzających wywiązanie się beneficjenta z zawartej umowy,
  i) Przygotowanie zaświadczeń i sporządzanie sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej.
  j) Wykonywanie zadań związanych z zabezpieczeniem zawartych umów.
4. Terminowe i prawidłowe prowadzenie spraw z zakresu powierzonych zadań.

5. Terminowe i prawidłowe przygotowanie dokumentacji do finansowego rozliczenia i oceny realizowanej formy wsparcia.

6. Sprawowanie kontroli nad poziomem środków angażowanych na formę wsparcia.

7. Sprawowania kontroli nad dokumentami pod względem merytorycznym.

8. Aktualizowanie informacji z realizowanej formy wsparcia upowszechnianych za pomocą strony internetowej https://jawor.praca.gov.pl , ulotek, tablicy ogłoszeń.

9. Przygotowanie informacji do oceny efektywności działań oraz informacji niezbędnych do statystyk z zakresu realizowanych zadań.

10. Współdziałanie z pracownikami z innych komórek organizacyjnych Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze.

 

Wymagania niezbędne (konieczne):

-  wykształcenie wyższe - preferowane kierunki: prawo, administracja lub pokrewne,

-  staż pracy i/lub staż o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 34 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1100) w Publicznych Slużbach Zatrudnienia, w tym min. 1 miesiąc doświadczenia w zakresie realizacji zadań dot. jednorazowych środków na rozpoczęcie działaności gospodarczej,

-  obywatelstwo polskie lub znajomość języka polskiego wystarczająca do wykonywania zadań,

-  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

-  nieposzlakowana opinia,

-  niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

-  znajomość środowiska Windows, pakietu MS Office,

-  znajomość przepisów prawa: Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1100) oraz

-  znajomość przepisów prawa: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U.17.1380)

-  znajomość Regulaminu przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w 2021 roku Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze,

-  posiadane umiejętności: umiejętność współpracy w zespole, skutecznej komunikacji, samodzielnego planowania i organizacji pracy własnej,

 

Wymagania dodatkowe (pożądane):

-  odpowiedzialność za rezultaty pracy i skutki podejmowanych działań,

-  otwartość na problemy innych, koncentracja i podzielność uwagi,

-  odporność na stres, stabilność emocjonalna,

-  zdolność logicznego myślenia,

-  komunikatywność,

-  gotowość do podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia i samokształcenie (w tym gotowość do udziału w kilkudniowych szkoleniach wyjazdowych),

-  zdolność do prawidłowego formułowania wypowiedzi i redagowania pism,

-  gotowość do podjęcia pracy od miesiąca grudnia 2021r.

 

Warunki pracy:

-  wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

-  rodzaj pracy; umysłowa, wymaga obsługi komputera i urządzeń biurowych, kontakt bezpośredni i telefoniczny z klientami zewnętrznymi.

-  oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym,

-  konieczność poruszania się po terenie Lokalnego Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w Bolkowie (parter ze schodami przed budynkiem i w budynku) i Urzędu Pracy, pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze usytuowane są na parterze, I piętrze oraz II Piętrze; w budynku brak windy.

 

Wymagane dokumenty:

-  list motywacyjny,

-  Życiorys zawodowy  /CV/,

-  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

-  kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń,

-  kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

-  oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopię dokumentu poświadczającego posiadane obywatelstwo; dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw    o których mowa wyżej winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,

-  dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego w przypadku kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego: certyfikat znajomości języka polskiego poświadczonym zdanym egzaminem z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim, świadectwo dojrzałości uzyskane                 w polskim systemie  oświaty, świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości,  

-  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-  oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

-  oświadczenie kandydata o nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Ofertyw zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym nadawcy oraz dopiskiem

 „Konkurs na stanowisko urzędnicze w PUP w Jaworze  - Specjalista ds. programów - stażysta“ należy:

  • złożyć do skrzyni podawczej umieszczonej w korytarzu Powiatowego Urzędu Pracy – wejście od strony  ul. Strzegomskiej 7 w Jaworze lub
  • złożyć w Sekretariacie urzędu – I piętro pok.15 lub
  • przesłać listem poleconym na adres:

 

      Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze

59 – 400 Jawor, ul. Strzegomska 7

(Sekretariat, I piętro, pok.15)

 

w terminie do 09 grudnia 2021 roku do godz. 15.00 /liczy się termin wpływu do urzędu pracy/.

 

W pierwszej kolejności brane pod uwagę będą dokumenty osób spełniających wymagania na stanowisko Specjalisty ds. programów, które jednocześnie potwierdzą stosownym dokumentem wykonywanie zadań na stanowisku w zakresie przyznawania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gosppodarczej.

 

Dyrektor PUP może w każdym czasie przerwać albo odwołać nabór na wolne stanowisko urzędnicze bez podania przyczyn.

 

W przypadku ofert przesłanych pocztą, za datę złożenia przyjmuje się datę doręczenia przesyłki do Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze. Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną zaproszeni na test lub rozmowę kwalifikacyjną.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PUP w Jaworze w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia był wyższy niż 6%.

 

Dział Organizacyjno-Administracyjny PUP w Jaworze, będzie informował telefonicznie lub elektronicznie o kolejnych etapach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte
w ogłoszeniu o naborze.

Dokumenty kandydata wybranego w drodze naboru i zatrudnionego w PUP będą dołączone do jego akt osobowych.

 

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym  przez okres 14 dni od dnia upowszechnienia informacji  o wyniku naboru. W tym czasie kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem. Po upływie 14 dni  nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

 

   

                                                                                                                 Jarosław Simon

                                                                                       Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze 

 

Zgodnie z wymogami określonymi w art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.0.1282 t.j.) ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.pup-jawor.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w PUP w Jaworze,  ul. Strzegomska 7.

 

KO/CAZ.1112.05.2020                                                                                                                       Jawor, 10.12.2020 r.

 

Lista kandydatów

spełniających wymagania formalne w naborze na wolne

stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. programów - stażysta

 

L.p.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Miłosz Nowak

Jawor

 

O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie poinformowany indywidualnie.

 

Jawor, 28.12.2021 r.

  

Wyniki naboru

 na wolne stanowisko urzędnicze:

Specjalista ds. programów- stażysta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze

  

Informujemy, że w toku przeprowadzonego naboru kandydat – Pan Miłosz Nowak (zam. Jawor) – pozytywie przeszedł rozmowę kwalifikacyjną. Wykazał się odpowiednim wykształceniem, umiejętnościami oraz doświadczeniem pozwalającym na prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na stanowisku pracy: Specjalista ds. programów - stażysta, na którym zostanie zatrudniony.

 

                                                                                                                 Jarosław Simon

                                                                                       Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze 

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument zalacznik-nr-1-kwestionariusz-osobowy 2021-11-25 48.5kB POBIERZ
Dokument zalacznik-nr-2-klauzula-informacyjna 2021-11-25 56.5kB POBIERZ
Liczba wyświetleń: 1117
Rejestr zmian
Autor: Tomasz Gaździcki
Opublikował(a): Tomasz Gaździcki (2021-11-25 14:19:20)
Zredagował(a): Tomasz Gaździcki (2022-01-03 13:26:45)