Jesteś tutaj: Strona główna » Konkurs na stanowisko: Starszy referent w Dziale Finansowo-Księgowym - nabór zakończony

Konkurs na stanowisko: Starszy referent w Dziale Finansowo-Księgowym - nabór zakończony

Jawor, dnia 18.09.2020 r.

 

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAWORZE

UL. STRZEGOMSKA 7, 59-400 JAWOR

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Nazwa stanowiska pracy: STARSZY REFERENT W DZIALE FINANSOWO - KSIĘGOWYM

 

Liczba miejsc pracy : 1 etat

Nr ewidencyjny konkursu: KO/KF.1112.02.2020

Miejsce zatrudnienia: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7, 59-400 Jawor

Miejsce wykonywania pracy: Dział Finansowo-Księgowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7

 

Wymagania niezbędne (konieczne):

-    wykształcenie co najmniej średnie – minimum dwu letni udokumentowany staż pracy lub wyższe – staż pracy nie wymagany, kierunek wykształcenia: rachunkowość, ekonomia, administracja lub pokrewne,

-    obywatelstwo polskie lub znajomość języka polskiego wystarczająca do wykonywania zadań,

-    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-    nieposzlakowana opinia,

-    nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe (pożądane):

-    biegła znajomość obsługi komputera, MS OFFICE (Word, Excel), przeglądarek internetowych i innych urządzeń biurowych,

-    mile widziana umiejętność obsługi programu Syriusz,

-    umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych,

-    doświadczenie zawodowe o charakterze zgodnym z zakresem zadań na danym stanowisku,

-    mile widziane dodatkowe kwalifikacje zawodowe (w tym kursy, szkolenia, itp.) kierunkowo związane z zadaniami wykonywanymi na stanowisku,

-    znajomość i umiejętność posługiwania się przepisami prawa, a w szczególności: ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisów wykonawczych do ustawy, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy,

-    znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej,

-    umiejętność tworzenia analiz i zestawień w Excelu,

-    umiejętność kreatywnego i analitycznego myślenia,

-    dobra organizacja pracy i nastawienie na osiągnięcie zamierzonego celu,

-    sumienność, zaangażowanie, rzetelność, terminowość w wykonywaniu zadań,

-    posiadanie umiejętności: pracy w zespole, skutecznej komunikacji, samodzielnego planowania i organizacji pracy,

-    odpowiedzialność za rezultaty pracy i skutki podejmowanych działań,

-    odporność na stres i pracy pod presją czasu,

-    wysoka kultura osobista,

-    gotowość do podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia i samokształcenie.

        

 

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

-    prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej Funduszu Pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i aktami wewnętrznymi PUP, przy użyciu modułu finansowo-księgowego programu Syriusz,

-    analiza i sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i  rachunkowym,

-    kontrola faktur, rachunków, list wypłat i innych dokumentów księgowych,

-    przyjmowanie  i rejestrowanie rachunków, faktur, not, itp.,

-    dokonywanie przelewów z Funduszu Pracy,

-    uzgadnianie wydatków i kosztów w ramach prowadzonej ewidencji księgowej w układzie klasyfikacji budżetowej, ze szczególnym podziałem na zadania,

-    uzgadnianie należności i zobowiązań w ramach prowadzonej ewidencji księgowej ze szczególnym uwzględnieniem tytułów i kontrahentów,

-    dokonywanie odpisów aktualizujących wartość należności wątpliwych,

-    sporządzanie zestawień obrotów i sald kont w terminach określonych w ustawie o rachunkowości,

-    przygotowanie kompletnej dokumentacji, w zakresie zajmowanego stanowiska pracy, niezbędnej do opracowania bilansu,

-    sporządzanie sprawozdań w zakresie odpowiadającym zajmowanemu stanowisku,

-    prowadzenie rozliczeń z tytułu składek ZUS i podatku,

-    prowadzenie rejestru zwrotów ZUS,

-    sporządzanie deklaracji podatkowej,

-    sporządzanie dokumentów księgowych (noty, PK, itp.,) ich dekretowanie i numerowanie,

-    prawidłowe i terminowe prowadzenie rozliczeń Funduszu Pracy,

-    wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb działu oraz zleconych przez przełożonego.

 

Warunki pracy:

-    wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy,

-    rodzaj pracy: umysłowa, wymaga obsługi komputera i urządzeń biurowych, kontakt bezpośredni  i telefoniczny z klientami zewnętrznymi,

-    oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym,

-    konieczność poruszania się po terenie Urzędu, pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze usytuowane są na parterze, I piętrze oraz II Piętrze; w budynku brak windy.

 

Wymagane dokumenty:

-    list motywacyjny,

-    Życiorys zawodowy  /CV/,

-    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

-    kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń,

-    kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

-    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1),

-    klauzula informacyjna dla kandydata do pracy na wolne stanowisko urzędnicze (załącznik nr 2),

-    oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

-    oświadczenie kandydata o nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-    oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopię dokumentu poświadczającego posiadane obywatelstwo; dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw o których mowa wyżej winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,

-    dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego w przypadku kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego: certyfikat znajomości języka polskiego poświadczonym zdanym egzaminem z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim, świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie  oświaty, świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

 

Ofertyw zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym nadawcy oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko urzędnicze w PUP w Jaworze  - Starszy referent w Dziale Finansowo-Księgowym“ należy złożyć:

  • do skrzyni podawczej umieszczonej w korytarzu Powiatowego Urzędu Pracy – wejście od strony  ul. Strzegomskiej 7 w Jaworze,
  • lub przesłać listem poleconym na adres:

 

      Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze

      59 – 400 Jawor, ul. Strzegomska 7

 

 

w terminie do dnia 1 października 2020 roku do godz. 14.30.

Dyrektor PUP może w każdym czasie przerwać albo odwołać nabór na wolne stanowisko urzędnicze bez podania przyczyn.

 

W przypadku ofert przesłanych pocztą, za datę złożenia przyjmuje się datę doręczenia przesyłki do Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze. Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Oferty, które wpłyną w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów zostaną odrzucone.

 

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną zaproszeni na test lub rozmowę kwalifikacyjną.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PUP w Jaworze w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia był wyższy niż 6%.

      

Dział Organizacyjno-Administracyjny PUP w Jaworze będzie informował telefonicznie  lub elektronicznie o kolejnych etapach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte
w ogłoszeniu o naborze.

Dokumenty kandydata wybranego w drodze naboru i zatrudnionego w PUP będą dołączone do jego akt osobowych.

 

Dokumenty pozostałych kandydatów będą odsyłane na podany adres w terminie 14 dni od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.

  

                                                                                                                    Jarosław Simon

                                                                                              Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze

  

 Zgodnie z wymogami określonymi w art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.0.1282 t.j.) ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.pup-jawor.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w PUP w Jaworze,  ul. Strzegomska 7.

 

 

 

KO/KF.1112.02.2020                                                                                                           Jawor, 08.10.2020 r.

  

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze

 na wolne stanowisko urzędnicze: Starszy referent w Dziale Finansowo-Księgowym w PUP w Jaworze

  

L.p.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Paula Kruppa

Paszowice

 

O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka zostanie poinformowana indywidualnie.

 

                                                                                                                    Jarosław Simon

                                                                                              Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze

 

 

Jawor, 14.10.2020 r.

  

Wyniki naboru

 na wolne stanowisko urzędnicze:

Starszy referent w Dziale Finansowo-Księgowym

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7, 59-400 Jawor

 

 

Informujemy, że w toku przeprowadzonego naboru kandydatka – Pani Paula Kruppa (zam. Paszowice) – pozytywie przeszła rozmowę kwalifikacyjną. Wykazała się odpowiednią wiedzą, umiejętnościami oraz doświadczeniem pozwalającym na prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na stanowisku pracy: Starszy referent w Dziale Finansowo-Księgowym, na którym zostanie zatrudniona.

 

                                                                                                                    Jarosław Simon

                                                                                              Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze

 

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Załacznik nr 1 - kwestionariusz osobowy 2020-09-18 48.5kB POBIERZ
Dokument Załacznik nr 2 - klauzula informacyjna 2020-09-18 56.5kB POBIERZ
Liczba wyświetleń: 1084
Rejestr zmian
Autor: Tomasz Gaździcki
Opublikował(a): Tomasz Gaździcki (2020-09-18 10:38:02)
Zredagował(a): Tomasz Gaździcki (2020-10-15 12:23:07)