Jesteś tutaj: Strona główna » Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

 KLAUZULA INFORMACYJNA

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, którego reprezentuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze – Jarosław Simon. Adres siedziby: ul. Strzegomska 7, 59 – 400 Jawor. Dane kontaktowe: tel. 76 729 11 00, faks 76 729 11 38, adres e-mail: wrja@praca.gov.pl.
 2. Administrator zgodnie z art. 37 ust. 1 RODO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych p. Edytę Matysiewicz – Biegun, z którą można się kontaktować elektronicznie pod adresem e-mail: iod@pup-jawor.pl lub wysyłając pisemną korespondencję na adres siedziby Urzędu z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych".
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1482) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 1 lit. g RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione:
 • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 • podmiotom przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe, w imieniu Administratora na podstawie zawartych umów.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, do którego zostały zebrane, a następnie archiwizowane na zasadach określonyc w Instrukcji archiwalnej, Instrukcji kancelaryjnej oraz w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze pomocy, o której mowa w w/w ustawie.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO  
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZE

 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze informuje, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, którego reprezentuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze – Jarosław Simon. Adres siedziby: ul. Strzegomska 7, 59 – 400 Jawor. Dane kontaktowe: tel. 76 729 11 00,     faks 76 729 11 38, adres e-mail: wrja@praca.gov.pl.
 2. Administrator zgodnie z art. 37 ust. 1 RODO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych p. Edytę Matysiewicz – Biegun, z którą można się kontaktować elektronicznie pod adresem e-mail:  iod@pup-jawor.pl lub wysyłając pisemną korespondencję na adres siedziby Urzędu z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych".
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientów i pracowników Urzędu oraz ochrony mienia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 4b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz art. 22ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. Policja, Prokuratura, Sądy w związku prowadzonym postępowaniem).
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Monitoringiem wizyjnym objęty jest obszar siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze przy ul. Strzegomskiej 7, 59 - 400 Jawor, tj. korytarze znajdujące się na parterze Urzędu oraz korytarz ogólnodostępny na I piętrze. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych oraz socjalnych.
 7. Wszystkie dane rejestrowane przez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze danych i przechowywane są do 14 dni, następnie są automatycznie nadpisywane. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin 14 - dniowy ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 8. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
 9. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
 10.  Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 11.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Liczba wyświetleń: 1818
Rejestr zmian
Autor:
Opublikował(a): Paweł Żebrowski (2018-06-11 09:25:59)
Zredagował(a): Łukasz Jedynak (2021-03-23 09:57:37)